Käyttöehdot

Danfoss A/S:n ECL Portal Business ‑palvelua koskevat ehdot

1. Yleisiä määräyksiä

Näitä ehtoja sovelletaan yrityksiin, julkisoikeudellisiin oikeushenkilöihin sekä
erillisiin julkisoikeudellisiin rahastoihin ECL Portal Business ‑palvelua (”ECL
Portal ‑palvelu”) koskevissa sopimuksissa, joiden osapuolet ovat

Danfoss A/S (”Danfoss”)
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Denmark

ja osapuoli, joka tilaa ECL Portal ‑palvelun (”Asiakas”).

ECL Portal ‑palvelun käyttö edellyttää hallinnoitavassa lämmitysjärjestelmässä
käytettävän ECL Comfort 310 ‑säätimen hankintaa ja asentamista sekä Danfossin
ilmoittamia asennustarvikkeita sähköverkkoon liittämistä varten (ECL Portal ‑palvelua
varten määrätyt tarvikkeet). Nämä palvelut eivät kuulu Danfossin sopimuksen alaan.

Lisäksi ECL Portal ‑palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sekä henkilöt, joille
Asiakas antaa oikeuden käyttää ECL Portal ‑palvelua, ovat saaneet luvan ECL Comfort
310 ‑säätimen käyttöön ja lämmitysjärjestelmän valvontaan ja säätämiseen ECL
Portal ‑palvelun avulla niiltä käyttäjiltä, joiden lämmitysjärjestelmään ECL
Comfort 310 ‑säädin on asennettu. Asiakas vakuuttaa, että tällainen lupa on saatu
ECL Portal ‑palvelua varten määritetyssä laajuudessa jokaiselle Asiakkaan rekisteröimälle
ECL Comfort 310 ‑säätimelle koko ECL Portal ‑palvelun käyttöajaksi. Asiakkaan
ja Asiakkaan hallinnoimien lämmitysjärjestelmien käyttäjien välinen suhde ei
kuulu Danfossin kanssa tehdyn sopimuksen alaan. Asiakas vapauttaa Danfossin vastuusta
kolmansia osapuolia kohtaan, jos vastuu perustuu oikeuteen, johon kolmas osapuoli
vetoaa Danfossia vastaan sillä perusteella, että Asiakas tai henkilöt, joille
Asiakas on antanut oikeuden käyttää ECL Portal ‑palvelua, käyttävät palvelua.
Asiakas korvaa Danfossille mahdolliset vahingonkorvaukset, joita tällaisten kolmansien
osapuolten oikeuksien käytöstä aiheutuu, mahdolliset kanteen nostamisesta tai
kanteeseen vastaamisesta aiheutuvat kulut mukaan luettuina.

2. Sopimuksen syntyminen

ECL Portal ‑palvelua koskevat sopimukset voidaan tehdä ainoastaan englannin tai
suomen kielellä.
Osoitteessa http://ecl.portal.danfoss.fi esitelty palveluvalikoima ei ole sitova.
Asiakas tekee sitovan tilauksen käymällä läpi sähköisen tilausprosessin ja ilmoittamalla
siinä pyydetyt tiedot. Tilausprosessin päätteeksi Asiakkaan on painettava ”osta
nyt”‑painiketta.
Asiakasta kehotetaan rekisteröitymään tai tarvittaessa syöttämään aiemmin rekisteröimänsä
kirjautumistiedot. Tilaus voidaan vahvistaa ja lähettää ainoastaan siinä tapauksessa,
että Asiakas on rekisteröitynyt ja hyväksynyt tietosuojakäytäntömme ja nämä ehdot
napsauttamalla painikkeita ”hyväksy tietosuojakäytäntö” ja ”hyväksy ehdot” ja
sisällyttämällä ne tilaukseensa. Jos Asiakas tekee virheen tilauslomaketta täyttäessään,
virheen saa näkyviin napsauttamalla tilausprosessin kuluessa ”ostoskärry”‑painiketta.
Virheen voi korjata poisto- ja muokkaustoiminnon avulla ennen tilauksen lähettämistä.
Danfoss vahvistaa vastaanottaneensa tilauksen lähettämällä automaattisen vastaanottovahvistuksen,
jota ei kuitenkaan voida tulkita tilauksen hyväksymiseksi. Jos Danfoss hyväksyy
tilauksen, Asiakas saa tilausvahvistuksen ja hänen käyttöoikeutensa ECL Portal
‑palveluun aktivoidaan.
Danfoss tallentaa sopimuksen, joka sisältää Asiakkaan tilaustiedot. Jos Asiakas
haluaa sen painetussa muodossa, hän voi tulostaa tilausvahvistuksen itse.

Asiakas voi ladata internetistä tiettyihin käyttöjärjestelmiin sopivia älypuhelinsovelluksia
ECL Portal ‑palvelun hallinnointia varten. Sekä älypuhelinsovelluksesta että
internetin käytöstä saattaa aiheutua lisäkustannuksia.

3. Soveltamisala

Kun Asiakas on rekisteröitynyt ECL Portal palveluun verkkosivustolla http://ecl.portal.danfoss.fi
(”Verkkosivusto”), hän voi palvelun avulla valvoa ja ohjata ECL 310 säätimeen
liitettyjä lämmitysjärjestelmiä tietokoneella tai älypuhelinsovelluksella. Asiakas
voi rekisteröidä ECL Portal palvelussa useita ECL Comfort 310 säätimiä.

4. Internetyhteys

ECL Portal ‑palvelu vaatii Internetyhteyden ECL Comfort 310 säätimellä valvoakseen
järjestelmän toimintaa tietoliikenneportin välityksellä.

ECL Portal ‑palvelua saa käyttää ainoastaan ECL Portal ‑palvelun käyttöön liittyviin
tarkoituksiin. Porttia ei ole mahdollista käyttää muihin yhteyksiin.

Yhteys ECL Portal ‑palveluun muodostetaan liittämällä ECL Comfort 310 ‑säädin
internetiin.

Kun ECL Comfort 310 ‑säädin on liitetty internetiin ja tarvittava ECL Comfort
310 ‑säätimen toiminto on aktivoitu, Asiakas saa salasanan porttia ja ECL Portal
‑yhteyttä varten. Asiakas vastaa kirjautumistietojensa säilyttämisestä huolellisesti
niin, etteivät sivulliset voi oikeudettomasti käyttää palvelua. Danfoss ei vastaa
vahingoista, joita Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuu
sen seurauksena, ettei Asiakas ole säilyttänyt kirjautumistietojaan huolellisesti.

Asiakkaan vastuulla on hankkia riittävä Internetyhteys ja konfiguroida Asiakkaan
verkkolaitteet vaadittavalla tavalla.

5. Käyttö ja vastuu

Asiakas on Danfossille vastuussa kielletyistä ja sopimuksen vastaisista toimenpiteistä,
joiden tekijöinä ovat Asiakas itse tai henkilöt, joille Asiakas on antanut ECL
Portal ‑palvelun käyttäjätunnukset.

Asiakas ei saa käyttää ECL Portal ‑palvelua niin, että siitä aiheutuu Danfossille
tai kolmansille osapuolille haittaa tai että langattoman tiedonsiirron yhteydessä
syntyy teknisiä tai muita ongelmia.

Asiakas saa käyttää ainoastaan Danfossin ilmoittamaa laitetta, jonka on oltava
moitteettomassa kunnossa. Asiakkaan on välittömästi irrotettava häiriöitä aiheuttavat
laitteen osat. Tämä määräys koskee myös tilanteita, joissa kohdissa 4 ja 5 tarkoitetut
hyväksytyt laitteen osat aiheuttavat häiriöitä tai ovat puutteellisia. Jos Asiakas
käyttää muuta kuin ilmoitettua laitetta taikka puutteellisia laitteen osia, käyttö
tapahtuu Asiakkaan omalla riskillä. Tällöin Danfoss ei missään tapauksessa vastaa
ongelmista yhteyden ottamisessa ECL Portal ‑palveluun eikä muista toimintahäiriöistä,
katkoista tai muista menetyksistä tai vahingoista, joita Asiakkaalle saattaa
näiden käytöstä aiheutua.

Kaikkea kohdan 5 vastaista ECL Portal ‑palvelun käyttöä pidetään olennaisena
sopimusrikkomuksena.

Asiakkaan on korvattava kaikki vahingot, joita Asiakas tai sen vastuulla oleva
muu osapuoli aiheuttaa tahallisesti tai tuottamuksellisesti kohdan 5 tai minkä
tahansa muun tämän sopimuksen määräyksen vastaisilla teoilla tai laiminlyönneillä.

6. Tietosuoja

Kun ECL Portal palveluun rekisteröidytään ja palvelua käytetään, Danfoss tallentaa
automaattisesti kirjautumistiedot sekä tiedot, jotka käyttäjä vapaaehtoisesti
luovuttaa rekisteröityessään ECL Portaliin. Lisäksi ECL Comfort 310 säädin kerää
laitteistoa ja lämmitysjärjestelmän antureita koskevia tietoja. Molempiin tietoihin
viitataan ilmaisulla ”ECL-tiedot”. Tarkempia tietoja on [Danfossin tietosuojaehdoissa
].

Jos Asiakas rekisteröi ECL Comfort 310 ‑säätimellä varustettuja lämmitysjärjestelmiä,
jotka ovat yksityisten loppukäyttäjien käytössä, Asiakkaan on varmistettava,
että nämä yksityiset loppukäyttäjät ovat etukäteen antaneet suostumuksensa ECL-tietojen
keräämiseen, käsittelyyn ja siirtämiseen. Voimassa olevassa tietosuojalainsäädännössä
tarkoitettu tietojenkäsittelystä vastaava taho on Danfoss. Tarkemmat tiedot ECL-tietojen
käyttötarkoituksesta sekä niiden keräämisestä, käsittelystä ja siirtämisestä
ovat Danfossin tietosuojamääräyksissä (ks. liite 1).

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Danfossille välittömästi, jos loppukäyttäjän ECL
Comfort 310 ‑säädin on rekisteröity Asiakkaan saamatta tietosuojalainsäädännön
edellyttämää suostumusta. Asiakas voi käyttää tietosuojalainsäädännön edellyttämän
suostumuksen hankkimiseen liitteessä olevaa mallitekstiä.

Asiakas sitoutuu myös ilmoittamaan Danfossille välittömästi, jos loppukäyttäjä
peruuttaa tietosuojalainsäädännön mukaisesti antamansa suostumuksen.

Asiakkaan on korvattava Danfossille täysimääräisesti kaikki vahingot ja vastuut,
joita Danfossille aiheutuu siitä, ettei tietosuojalainsäädännön edellyttämää
suostumusta ole saatu tai se on saatu liian myöhään. Tällaiset vahingot ja vastuut
käsittävät erityisesti sakot, jotka tietosuojaviranomaiset määräävät Danfossille
sen seurauksena, ettei tietosuojalainsäädännön edellyttämää suostumusta ole saatu
tai se on saatu liian myöhään.

7. Sopimuskausi

Alkuperäisen sopimuksen mukainen toimituskausi on kaksitoista (12) kuukautta.
Ellei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta viimeistään kolmekymmentä (30) päivää
ennen kuluvan toimituskauden päättymistä, sopimusta ja palvelun toimittamista
jatketaan kahdellatoista (12) kuukaudella. Tällöin sopimuksen irtisanomisaika
pysyy muuttumattomana. Asiakkaalle on ilmoitettava hänen oikeudestaan irtisanoa
sopimus hyvissä ajoin ennen toimituskauden päättymistä kirjeellä, laskulla, faksilla
tai sähköpostilla.

Asiakkaalla ei ole oikeutta keskeyttää ECL Portal ‑palvelun käyttöä (lopettaa
palvelun käyttöä määräajaksi). Asiakkaan tulee noudattaa sopimusta sen kahdentoista
(12) kuukauden pituisen toimituskauden ajan.

Sopimus on irtisanottava kirjallisesti.

Sopimuksen päättyessä Danfoss päättää Asiakkaan käyttöoikeuden ECL Portal ‑palveluun.

8. Palvelun hinta ja maksaminen

Asiakas maksaa Danfossille vuotuisen käyttömaksun. Maksu sisältää kiinteän maksun
käyttöoikeudesta ja maksun kustakin rekisteröidystä ECL Comfort 310 ‑säätimestä
kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Vuotuinen käyttömaksu veloitetaan ennakkoon. Ensimmäinen vuotuinen käyttömaksu
on maksettava heti, kun ECL Portal ‑palvelua koskeva sopimus on tehty. Jokaisesta
uudesta rekisteröidystä ECL Comfort 310 ‑säätimestä veloitettava maksu lasketaan
ECL Comfort 310 ‑säätimen rekisteröintiajankohdasta seuraavan laskutuskauden
alkuun saakka.

Asiakas voi valintansa mukaan suorittaa maksun pankkisiirtona tai luottokortilla
tai Danfossin lahjaseteleillä. Danfossin hyväksymät luottokortit ovat MasterCard
ja Visa. Asiakas vakuuttaa, että hän on ilmoittamansa luottokortin laillinen
omistaja ja että hänen antamansa tiedot pitävät paikkansa. Danfoss veloittaa
käyttömaksun luottokortilta, kun tilaus on hyväksytty. Asiakas antaa suostumuksensa
siihen, että Danfoss varmistaa maksutapahtuman luottokorttiyhtiöltä. Jos luottolaitos
epää maksun, Danfoss ei voi antaa käyttöoikeutta ECL Portaliin eikä jatkaa aiemmin
annettua käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa Danfoss ilmoittaa asiasta Asiakkaalle
välittömästi sähköpostitse.

Jos ECL Portal ‑palvelua koskevaa sopimusta jatketaan, uuden toimituskauden hinnat
voivat poiketa aiemmista. Kohdan 12 mukaisesti Asiakkaalle on ilmoitettava hinnanmuutoksista
ja mahdollisista muista muutoksista kuluvan toimituskauden aikana. Ellei Asiakas
hyväksy hinnanmuutoksia, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus kohdan 12 mukaisesti.

Jos maksu suoritetaan myöhässä, Danfossilla on oikeus veloittaa lakisääteinen
viivästyskorko sekä lainmukaiset maksumuistutus- ja perintäkulut. Danfossilla
on oikeus estää Asiakkaan kirjautuminen ECL Portal ‑palveluun tai estää Asiakasta
käyttämästä sitä, ellei Danfoss maksumuistutuksesta ja uuden määräajan päättymisestä
huolimatta ole vastaanottanut maksua.

9. Käyttäjätuki

Danfoss tukee ECL Portal palvelun käyttäjiä. Palvelua koskevia kysymyksiä on
koottu Verkkosivustolle (http://ecl.portal.danfoss.fi), verkossa julkaistuihin
oppaisiin, usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK/FAQ) ja vianmääritysohjeeseen.
Lisäksi Asiakkaan käytettävissä on verkkolomake, jolla Asiakas voi esittää Danfossin
edustajalle kysymyksiä, joihin Verkkosivustolla ei vielä ole vastattu.

Danfoss tarjoaa myös palvelupuhelimen, jonka välityksellä Asiakas saa Danfossin
edustajilta apua ja neuvontaa ECL Comfort 310 ‑säätimen rekisteröintiin liittyvissä
ongelmissa ja ECL Portal ‑palvelun toimintoihin tai älypuhelinsovelluksen käyttöön
liittyvissä kysymyksissä.

Danfossin tai Danfossin nimeämän henkilön pyynnöstä Asiakkaan on suostuttava
siihen, että palveluun liitetty laite tarkastetaan, mikäli kyseinen laite on
ECL Portal ‑palvelun toimittamisen edellytyksenä tai mikäli epäillään, että laite
on liitetty kohdan 5 määräysten vastaisesti.

10. Toimintahäiriöt ja katkot palvelussa

Asiakas on tietoinen siitä, että tiedonsiirrossa saattaa ilmetä vikoja ja häiriöitä
ja että vikojen ja häiriöiden syy voi olla joko Asiakkaan, Danfossin tai kolmannen
osapuolen (etenkin sen lämmitysjärjestelmän käyttäjän, johon ECL Comfort 310
‑säädin on asennettu) tiedoissa tai tiedonsiirtojärjestelmissä. Danfoss poistaa
ECL Portal ‑palvelussa ilmenneet viat ja häiriöt kohtuullisen ajan kuluessa siitä,
kun Asiakas on ilmoittanut niistä. Danfoss ei ole velvollinen korjaamaan palvelussa
ilmenneitä katkoja, jos ne ovat aiheutuneet olosuhteista, joihin Danfoss ei voi
vaikuttaa.

Danfossilla on oikeus keskeyttää ECL Portal ‑palvelun käyttö tai rajoittaa sitä,
jos se on tarpeen teknisistä syistä tai palvelun ylläpitoon tai toimintaan liittyvistä
syistä. Tämä oikeus koskee myös Verkkosivuston käyttöoikeutta (http://ecl.portal.danfoss.fi).

Jos ECL Portal ‑palvelussa ilmenee Danfossista johtuva vika tai katko, Asiakas
saa ECL Portal ‑palvelun vuotuisesta käyttömaksusta alennuksen, joka määräytyy
suhteessa palvelussa ilmenneeseen vikaan tai katkoon. Alennus lasketaan siitä
hetkestä, jolloin Asiakas ilmoitti virheestä Danfossille. Alennus sisällytetään
seuraavaan laskuun.

Asiakas ei saa alennusta, jos palvelun häiriöt tai katkot ovat Asiakkaan aiheuttamia
tai aiheutuneet olosuhteista, jotka ovat Asiakkaan syytä, esimerkiksi jos Asiakas
on käyttänyt muunlaista kuin määrättyä laitetta tai jos käytetty laite selvästi
aiheuttaa häiriöitä tai vahinkoja.

Jos Asiakas on itse vastuussa ilmoittamastaan viasta, Asiakkaan on korvattava
Danfossille vian etsinnästä aiheutuneet kulut.

11. Vastuunrajoitus

Kohdassa 9 mainitun korvauksen lisäksi Danfoss vastaa kaikissa tavanomaisen huolimattomuuden
tilanteissa ainoastaan välittömistä vahingoista ja menetyksistä, paitsi jos a)
vahinkoon liittyy kuolema, ruumiinvamma tai terveyteen kohdistuva vahinko tai
b) Danfoss on rikkonut antamaansa takuuta tai c) vastuusta on säädetty pakottavalla
lainsäädännöllä, kuten Suomen tuotevastuulaissa tai vastuuta ei ole mahdollista
sulkea pois sovellettavan pakottavan lainsäädännön perusteella tai d) Danfoss
on rikkonut olennaista sopimusvelvoitettaan. Olennaisia sopimusvelvoitteita ovat
sellaiset, joiden täyttäminen ylipäänsä mahdollistaa sopimuksen toteuttamisen
ja joiden noudattamiseen Asiakas voi luottaa.

Danfossin vastuu rajoittuu vahinkoihin, joita tämän tyyppisten sopimusten yhteydessä
tavallisesti aiheutuu ja jotka Danfoss sopimuksen tekohetkellä pystyi ennakoimaan
tai jotka olisi ollut mahdollista ennakoida niiden olosuhteiden ja tosiseikkojen
perusteella, joista Danfoss oli tietoinen. Tämä rajoitus ei koske a) tahallisuutta
tai törkeää tuottamusta eikä b) tapauksia, joihin liittyy kuolema, ruumiinvamma
tai terveyteen kohdistuva vahinko, tai c) tapauksia, joissa Danfoss on rikkonut
antamaansa takuuta, tai d) tapauksia, joissa vastuusta on säädetty pakottavalla
lainsäädännöllä, kuten Suomen tuotevastuulaissa, tai jos vastuuta ei voida muutoin
sulkea pois sovellettavan pakottavan lainsäädännön perusteella.

Danfoss on vapaa tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyönnistä
johtuvista oikeusseuraamuksista sekä mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta,
jos Danfossin laiminlyönti johtuu seikoista, joihin Danfoss ei voi vaikuttaa
ja joita se ei pysty korjaamaan, ja jos nämä seikat estävät velvollisuuksien
täyttämisen, viivästyttävät sitä tai vaikeuttavat sitä huomattavasti. Tällaisia
seikkoja ovat muun muassa viranomaisen teot tai laiminlyönnit tai muun sellaisen
toimijan teot ja laiminlyönnit, josta Danfoss ei vastaa; uusi tai muutettu lainsäädäntö;
lakko, saarto, tulipalo, sota tai mellakka, sähkökatko, tulva tai onnettomuus.

12. Keskeyttäminen ja ennenaikainen päättyminen

Danfossilla on oikeus keskeyttää Asiakkaan käyttöoikeus ECL Portal ‑palveluun
tai rajoittaa sitä välittömästi toistaiseksi, jos
 • Asiakas tai henkilöt, joille Asiakas on antanut oikeuden käyttää ECL Portal
  ‑palvelua, ovat käyttäneet ECL Comfort 310 ‑säädintä ilman lupaa sen lämmitysjärjestelmän
  käyttäjältä, johon ECL Comfort 310 ‑säädin on asennettu
 • Asiakas rikkoo käyttöä koskevia kohdan 5 ehtoja tai käyttää ECL Portal ‑palvelua
  muuten asiattomasti
 • Danfossille tai muulle Danfossin nimeämälle osapuolelle ei ole annettu asianmukaista
  mahdollisuutta tarkastaa laite kohdassa 8 tarkoitetulla tavalla
 • Asiakas ei ole maksanut saatavaa 15 päivän kuluessa maksumuistutuksen saamisesta.

Asiakas ei saa alennusta ajalta, jolloin hänen käyttöoikeutensa palveluun on
keskeytetty tai rajoitettu. Ellei syytä keskeytykseen enää ole, Danfossin on
aktivoitava ECL Portal ‑palvelu uudelleen heti, kun Asiakas on luopunut sopimuksen
vastaisesta toiminnasta. Danfossilla on oikeus veloittaa kulloinkin voimassa
olevan hinnaston mukainen lisämaksu ECL Portal ‑palvelun kytkemisestä käyttöön
ja pois käytöstä.

Danfossilla on oikeus irtisanoa tämä ECL Portal ‑palvelua koskeva sopimus ilman
irtisanomisaikaa, jos
 • Asiakas tai henkilöt, joille Asiakas on antanut oikeuden käyttää ECL Portal
  ‑palvelua, ovat käyttäneet ECL Comfort 310 ‑säädintä ilman lupaa sen lämmitysjärjestelmän
  käyttäjältä, johon ECL Comfort 310 ‑säädin on asennettu
 • Asiakas rikkoo käyttöä koskevia kohdan 5 ehtoja tai käyttää ECL Portal ‑palvelua
  muuten asiattomasti
 • Asiakas rikkoo muuta tämän sopimuksen määräystä ja kyseessä on merkittävä
  rikkomus
 • Merkittävä osa Asiakkaan käyttömaksusta on maksamatta ja maksu on viivästynyt
  yli 30 päivää
 • Asiakas on konkurssissa, neuvottelee velkajärjestelystä tai on maksukyvytön

eikä Asiakas kehotuksen saatuaan korjaa tilannetta 14 päivän kuluessa.

13. Muutokset

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Danfossilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja
tai ECL Portal ‑palvelun ehtoja ja laajuutta siinä määrin kuin se on Asiakkaan
kannalta kohtuullista. Danfossilla on erityisesti oikeus muuttaa tai korvata
toimintoja, jos se on tarpeen palvelun objektiivista parantamista varten tai
sen saattamiseksi vastaamaan taloudellisia, oikeudellisia tai muita vaatimuksia.
Tällaisista muutoksista on ilmoitettava Asiakkaalle kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla
Asiakkaan viimeisimpään tunnettuun osoitteeseen kolme (3) kuukautta ennen kuin
muutokset tulevat voimaan. Pienemmistä muutoksista on ilmoitettava Asiakkaalle
viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kuin ne tulevat voimaan.

Jos muutoksista ilmoitetaan sopimuskauden aikana ja ne ovat Asiakkaalle epäedullisia
eikä Asiakas hyväksy ilmoitettua muutosta ehtoihin, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa
ECL Portal ‑palvelua koskeva sopimus siitä hetkestä lukien, jolloin muutos tulee
voimaan. Sopimus on irtisanottava ennen muutoksen voimaantuloa. Jos Asiakas jatkaa
ECL Portal ‑palvelun käyttöä sen jälkeen, kun muutos on tullut voimaan, Asiakkaan
katsotaan hyväksyneen muutoksen. Suunniteltua muutosta koskevassa ilmoituksessaan
Danfoss kertoo Asiakkaalle, että ECL Portal ‑palvelun käytön jatkaminen muutoksen
voimaantulon jälkeen katsotaan muutoksen hyväksymiseksi.

14. Sopimuksen siirtäminen

Asiakas voi siirtää sopimuksen toiselle, jos Danfoss suostuu siirtoon. Suostumus
on annettava, jos siirron tekevä Asiakas on täyttänyt oikeudelliset velvollisuutensa
ja Danfoss hyväksyy uuden Asiakkaan. Danfoss ei saa kieltäytyä hyväksynnän antamisesta
ilman perusteltua syytä. Sopimuksen siirtäminen ja suostumuksen antaminen on
tehtävä kirjallisesti.

Danfossilla on oikeus luovuttaa sopimuksen mukaiset oikeutensa tai velvollisuutensa
kolmansille osapuolille. Jos Danfoss käyttää tätä oikeuttaan, Asiakkaalla on
oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin. Asiakkaan on käytettävä oikeuttaan
irtisanoa sopimus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakkaalle on ilmoitettu
oikeuksien tai velvollisuuksien siirtämisestä.

15. Oikeuspaikka ja riitojen ratkaiseminen

ECL Portal ‑palvelua koskevasta sopimuksesta aiheutuviin tai siihen liittyviin
riitoihin sovelletaan ainoastaan Suomen lakia. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta
kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta. Mahdollisissa
ECL Portal ‑palvelusta tehtyä sopimusta koskevissa tai siihen liittyvissä riidoissa
tuomioistuinten toimivalta määräytyy lainsäädännön mukaisesti.


Danfoss A/S:n ECL Portal Basic ‑palvelua koskevat ehdot

1. Peruuttamisoikeus

Seuraava koskee kuluttajia:

TIETOJA PERUUTTAMISOIKEUDEN KÄYTÖSTÄ


PERUUTTAMISOIKEUS
Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.
Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeuden
käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus
yksiselitteisellä ilmoituksella esimerkiksi kirjeellä postitse Danfoss A/S, Nordborgvej
81, DK-6430 Nordborg, Tanska. Voitte käyttää liitteenä olevaa malliperuuttamislomaketta,
mutta mallilomakkeen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi
riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisen
määräajan päättymistä.

PERUUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme maksut,
myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut
tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan),
ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua
päivästä, jona saamme tietää päätöksestänne peruuttaa sopimus. Suoritamme palautuksen
sillä maksuvälineellä, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette
ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei
aiheudu palautuksesta kustannuksia.

Jos olette pyytänyt palvelujen toimittamisen aloittamista peruuttamisen määräajan
aikana, teidän on maksettava meille määrä, joka on suhteessa siihen, minkä verran
sopimuksesta on täytetty siihen mennessä, jolloin ilmoitatte meille peruuttavanne
sopimuksen, kun vertauskohtana on sopimuksen täyttäminen kokonaisuudessaan.

PERUUTTAMISOIKEUTTA KOSKEVA OHJE PÄÄTTYY

2. Yleisiä määräyksiä

Näitä ehtoja sovelletaan ECL Portal ‑palvelua (”ECL Portal ‑palvelu”) koskeviin
sopimuksiin, joiden osapuolet ovat

Danfoss A/S (”Danfoss”)
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Denmark

sekä ECL Portal ‑palvelun tilaava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (”Asiakas”).

ECL Portal ‑palvelun käyttö edellyttää lämmitysjärjestelmässä käytettävän ECL
Comfort 310 ‑säätimen hankintaa ja asentamista sekä Danfossin ilmoittamia asennustarvikkeita
sähköverkkoon liittämistä varten (ECL Portal ‑palvelua varten määrätyt tarvikkeet).
Asiakas saa molemmat joko lämmitysjärjestelmän asentajalta tai muulta toimittajalta.
Kyseinen asentaja tai muu toimittaja laskuttaa tällaisten tarvikkeiden kustannukset
suoraan Asiakkaalta. Nämä palvelut eivät kuulu Danfossin sopimuksen alaan.

3. Sopimuksen syntyminen

ECL Portal ‑palvelua koskevat sopimukset tehdään noudattaen näitä sopimusehtoja.
Mikäli sopimusehtojen kieliversioiden välillä on epäselvyyttä, sovelletaan englanninkielisiä
sopimusehtoja.
Osoitteessa http://ecl.portal.danfoss.fi esitelty palveluvalikoima ei ole sitova.
Asiakas tekee sitovan tilauksen käymällä läpi sähköisen tilausprosessin ja ilmoittamalla
siinä pyydetyt tiedot. Tilausprosessin päätteeksi Asiakkaan on painettava ”osta
nyt” ‑painiketta.
Asiakasta kehotetaan rekisteröitymään tai tarvittaessa syöttämään aiemmin rekisteröimänsä
kirjautumistiedot. Tilaus voidaan vahvistaa ja lähettää ainoastaan siinä tapauksessa,
että Asiakas on rekisteröitynyt ja hyväksynyt tietosuojakäytäntömme ja nämä ehdot
napsauttamalla painikkeita ”hyväksy tietosuojakäytäntö” ja ”hyväksy ehdot” ja
sisällyttämällä ne tilaukseensa. Jos Asiakas tekee virheen tilauslomaketta täyttäessään,
virheen saa näkyviin napsauttamalla tilausprosessin kuluessa ”ostoskärry” ‑painiketta.
Virheen voi korjata poisto- ja muokkaustoiminnon avulla ennen tilauksen lähettämistä.
Danfoss vahvistaa vastaanottaneensa tilauksen lähettämällä automaattisen vastaanottovahvistuksen,
jota ei kuitenkaan voida tulkita tilauksen hyväksymiseksi. Jos Danfoss hyväksyy
tilauksen, Asiakas saa tilausvahvistuksen ja hänen käyttöoikeutensa ECL Portal
‑palveluun aktivoidaan.

Danfoss tallentaa sopimuksen, joka sisältää Asiakkaan tilaustiedot. Jos Asiakas
haluaa sen painetussa muodossa, hän voi tulostaa tilausvahvistuksen itse.

Asiakas voi ladata internetistä tiettyihin käyttöjärjestelmiin sopivia älypuhelinsovelluksia
ECL Portal ‑palvelun hallinnointia varten. Sekä älypuhelinsovelluksesta että
internetin käytöstä saattaa aiheutua lisäkustannuksia.

4. Soveltamisala

ECL Portal ‑palvelun avulla Asiakas pystyy valvomaan lämmitysjärjestelmää ja
vaihtamaan oletusasetuksia siinä lämmitysjärjestelmässä, johon ECL 310 ‑säädin
on asennettu. Tämä edellyttää, että Asiakas rekisteröityy henkilökohtaisesti
ECL Portal ‑palvelun käyttäjäksi osoitteessa http://ecl.portal.danfoss.fi (”Verkkosivusto”)
omalla tietokoneellaan tai älypuhelinsovelluksella.

5. Internetyhteys

ECL Portal ‑palvelu vaatii Internetyhteyden ECL Comfort 310 säätimellä valvoakseen
järjestelmän toimintaa tietoliikenneportin välityksellä.

ECL Portal ‑palvelu on nimenomaisesti tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön,
ja sitä saa käyttää ainoastaan tähän liittyviin tarkoituksiin. Porttia ei ole
mahdollista käyttää muihin yhteyksiin.

Yhteys ECL Portal ‑palveluun muodostetaan liittämällä ECL Comfort 310 ‑säädin
internetiin.

Kun ECL Comfort 310 ‑säädin on liitetty internetiin ja tarvittava ECL Comfort
310 ‑säätimen toiminto on aktivoitu, Asiakas saa salasanan porttia ja ECL Portal
‑yhteyttä varten. Asiakas vastaa henkilökohtaisten kirjautumistietojensa säilyttämisestä
huolellisesti niin, etteivät sivulliset voi oikeudettomasti käyttää palvelua.
Danfoss ei vastaa vahingoista, joita Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille
mahdollisesti aiheutuu sen seurauksena, ettei Asiakas ole säilyttänyt kirjautumistietojaan
huolellisesti.

Asiakkaan vastuulla on hankkia riittävä Internetyhteys ja konfiguroida Asiakkaan
verkkolaitteet vaadittavalla tavalla.

6. Käyttö ja vastuu

Asiakas vakuuttaa, että niillä henkilöillä, joille hän on antanut oikeuden käyttää
ECL Portal ‑palvelua, on lupa käyttää ECL Comfort 310 ‑säädintä ja suorittaa
erityisesti kohdassa 4 mainitut toimenpiteet.

Asiakas on Danfossille vastuussa kielletyistä ja sopimuksen vastaisista toimenpiteistä,
joiden tekijöinä ovat Asiakas itse tai henkilöt, joille Asiakas on antanut ECL
Portal ‑palvelun käyttäjätunnukset.

Asiakas ei saa käyttää ECL Portal ‑palvelua niin, että siitä aiheutuu Danfossille
tai kolmansille osapuolille haittaa tai että langattoman tiedonsiirron yhteydessä
syntyy teknisiä tai muita ongelmia.

Asiakas saa käyttää ainoastaan Danfossin ilmoittamaa laitetta, jonka on oltava
moitteettomassa kunnossa. Asiakkaan on välittömästi irrotettava häiriöitä aiheuttavat
laitteen osat. Tämä määräys koskee myös tilanteita, joissa kohdissa 5 ja 6 tarkoitetut
hyväksytyt laitteen osat aiheuttavat häiriöitä tai ovat puutteellisia. Jos Asiakas
käyttää muuta kuin ilmoitettua laitetta taikka puutteellisia laitteen osia, käyttö
tapahtuu Asiakkaan omalla riskillä. Tällöin Danfoss ei missään tapauksessa vastaa
ongelmista yhteyden ottamisessa ECL Portal ‑palveluun eikä muista toimintahäiriöistä,
katkoista tai muista menetyksistä tai vahingoista, joita Asiakkaalle saattaa
näiden käytöstä aiheutua.

Kaikkea kohdan 6 vastaista ECL Portal ‑palvelun käyttöä pidetään olennaisena
sopimusrikkomuksena.

Asiakkaan on korvattava kaikki vahingot, joita Asiakas tai sen vastuulla oleva
muu osapuoli aiheuttaa tahallisesti tai tuottamuksellisesti kohdan 6 tai minkä
tahansa muun tämän sopimuksen määräyksen vastaisilla teoilla tai laiminlyönneillä.

7. Sopimuskausi

Danfoss takaa Asiakkaalle pääsyn ECL Portal –palveluun tämän sopimuksen perusteella
vähintään viiden (5) vuoden ajaksi maksua vastaan. Tämän viiden vuoden alkuperäisen
sopimuskauden jälkeen Danfossilla on oikeus sulkea pääsy ECL Portal -palveluun.
Asiakkaalla ei ole oikeutta pitkittää alkuperäistä viiden vuoden sopimuskautta
keskeyttämällä ECL Portal –palvelun käyttäminen tietyksi ajaksi. Danfoss voi
jatkaa sopimuskautta jatkamalla ECL Portal ‑palvelun tarjoamista viiden vuoden
kuluttua. Tästä ei aiheudu Asiakkaalle lisäkustannuksia. Asiakas hyväksyy sopimuksen
jatkamisen, jos hän jatkaa ECL Portal ‑palvelun käyttöä viiden vuoden kuluttua.
Danfoss ei ole velvollinen jatkamaan sopimusta, vaan sillä on oikeus lopettaa
ECL Portal ‑palvelun tarjoamista koskeva sopimus viiden vuoden sopimuskauden
päättyessä tai myöhemmin ja ottaa käyttöön uudenlainen portaali, josta laskutetaan
erikseen. Sopimuksen päättyessä Danfoss päättää Asiakkaan käyttöoikeuden ECL
Portal ‑palveluun.

8. Palvelun hinta ja maksaminen

Alkuperäisen viiden vuoden tilausjakson ajalta Asiakas maksaa Danfossille kertaluonteisen
käyttömaksun. Jos palvelun toimituskautta jatketaan, Asiakas voi jatkaa ECL Portal
‑palvelun käyttöä ilman lisämaksua.

Käyttömaksu veloitetaan etukäteen, ja se erääntyy heti, kun tilaus on toimitettu.
Asiakas voi valintansa mukaan suorittaa maksun pankkisiirtona tai luottokortilla
tai Danfossin lahjaseteleillä. Danfossin hyväksymät luottokortit ovat MasterCard
ja Visa. Asiakas vakuuttaa, että hän on ilmoittamansa luottokortin laillinen
haltija ja että hänen antamansa tiedot pitävät paikkansa. Danfoss veloittaa käyttömaksun
luottokortilta, kun tilaus on hyväksytty. Asiakas antaa suostumuksensa siihen,
että Danfoss varmistaa maksutapahtuman luottokorttiyhtiöltä. Jos luottokorttiyhtiö
epää maksun, Danfoss ei voi toteuttaa tilausta. Tässä tapauksessa Danfoss ilmoittaa
asiasta Asiakkaalle välittömästi sähköpostitse.

Jos maksu suoritetaan myöhässä, Danfossilla on oikeus veloittaa lakisääteinen
viivästyskorko sekä lainmukaiset perintäkulut. Danfossilla on oikeus estää Asiakkaan
kirjautuminen ECL Portal ‑palveluun tai estää Asiakasta käyttämästä sitä, ellei
Danfoss maksumuistutuksesta ja uuden määräajan päättymisestä huolimatta ole vastaanottanut
maksua.

9. Käyttäjätuki

Danfoss tukee ECL Portal palvelun käyttäjiä. Palvelua koskevia kysymyksiä on
koottu Verkkosivustolle (http://ecl.portal.danfoss.fi), verkossa julkaistuihin
oppaisiin, usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK/FAQ) ja vianmääritysohjeeseen.
Lisäksi Asiakkaan käytettävissä on verkkolomake, jolla Asiakas voi esittää Danfossin
edustajalle kysymyksiä, joihin Verkkosivustolla ei vielä ole vastattu.

Danfossin tai Danfossin nimeämän henkilön pyynnöstä Asiakkaan on suostuttava
siihen, että palveluun liitetty laite tarkastetaan, mikäli kyseinen laite on
ECL Portal ‑palvelun toimittamisen edellytyksenä tai mikäli epäillään, että laite
on liitetty kohdan 6 määräysten vastaisesti.

10. Toimintahäiriöt ja katkot palvelussa

Asiakas on tietoinen siitä, että tiedonsiirrossa saattaa ilmetä vikoja ja häiriöitä
ja että vikojen ja häiriöiden syy voi olla joko Asiakkaan, Danfossin tai kolmannen
osapuolen tiedoissa tai tiedonsiirtojärjestelmissä. Danfoss korjaa ECL Portal
‑palvelussa ilmenneet viat ja häiriöt kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Asiakas
on ilmoittanut niistä. Danfoss ei ole velvollinen korjaamaan palvelussa ilmenneitä
katkoja, jos ne ovat aiheutuneet olosuhteista, joihin Danfoss ei voi vaikuttaa.

Danfossilla on oikeus keskeyttää ECL Portal ‑palvelun käyttö tai rajoittaa sitä,
jos se on tarpeen teknisistä syistä tai palvelun ylläpitoon tai toimintaan liittyvistä
syistä. Tämä oikeus koskee myös Verkkosivuston käyttöoikeutta (http://ecl.portal.danfoss.fi).

Jos ECL Portal ‑palvelussa ilmenee Danfossista johtuva vika tai katko, Asiakas
saa ECL Portal ‑palvelun käyttömaksusta kerta-alennuksen, joka määräytyy suhteessa
palvelussa ilmenneeseen vikaan tai katkoon. Alennus lasketaan siitä hetkestä,
jolloin Asiakas ilmoitti virheestä Danfossille. Alennus maksetaan Asiakkaalle
palautuksena.

Asiakas ei saa alennusta, jos palvelun häiriöt tai katkot ovat Asiakkaan aiheuttamia
tai aiheutuneet Asiakkaasta johtuvista syistä, esimerkiksi jos Asiakas on käyttänyt
muunlaista kuin määrättyä laitetta tai jos Asiakkaan käyttämä laite selvästi
aiheuttaa häiriöitä tai vahinkoja.

Jos Asiakas on itse vastuussa ilmoittamastaan viasta, Asiakkaan on korvattava
Danfossille vian etsinnästä aiheutuneet kulut.

11. Vastuunrajoitus

Kohdassa 10 mainitun korvauksen lisäksi Danfoss vastaa kaikissa tavanomaisen
huolimattomuuden tilanteissa ainoastaan välittömistä vahingoista ja menetyksistä,
paitsi jos a) vahinkoon liittyy kuolema, ruumiinvamma tai terveyteen kohdistuva
vahinko tai b) Danfoss on rikkonut antamaansa takuuta tai c) vastuusta on säädetty
pakottavalla lainsäädännöllä kuten tuotevastuulailla, tai jos vastuuta ei voida
muutoin sulkea pois sovellettavan pakottavan lainsäädännön perusteella, tai d) Danfoss
on rikkonut olennaista sopimusvelvoitettaan.

Danfossin vastuu rajoittuu vahinkoihin, joita tämän tyyppisten sopimusten yhteydessä
tavallisesti aiheutuu ja jotka Danfoss sopimuksen tekohetkellä pystyi ennakoimaan
tai jotka olisi ollut mahdollista ennakoida niiden olosuhteiden ja tosiseikkojen
perusteella, joista Danfoss oli tietoinen. Tämä rajoitus ei koske a) tahallisuutta
tai törkeää tuottamusta eikä b) tapauksia, joihin liittyy kuolema, ruumiinvamma
tai terveyteen kohdistuva vahinko, tai c) tapauksia, joissa Danfoss on rikkonut
antamaansa takuuta, tai d) tapauksia, joissa vastuusta on säädetty pakottavalla
lainsäädännöllä , kuten Suomen tuotevastuulaissa, tai jos vastuuta ei voida muutoin
sulkea pois muun pakottavan lainsäädännön perusteella.

Danfoss on vapaa tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyönnistä
johtuvista oikeusseuraamuksista sekä mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta,
jos Danfossin laiminlyönti johtuu seikoista, joihin Danfoss ei voi vaikuttaa
ja joita se ei pysty korjaamaan, ja jos nämä seikat estävät velvollisuuksien
täyttämisen, viivästyttävät sitä tai vaikeuttavat sitä huomattavasti. Tällaisia
seikkoja ovat muun muassa Asiakkaan kieltäytyminen sopimuksen edellyttämästä
tietojen käsittelystä; viranomaisen teot tai laiminlyönnit tai muun sellaisen
toimijan teot tai laiminlyönnit, josta Danfoss ei vastaa; uusi tai muutettu lainsäädäntö;
lakko, saarto, tulipalo, sota tai mellakka, sähkökatko, tulva tai onnettomuus.

12. Keskeyttäminen ja ennenaikainen päättyminen

Danfossilla on oikeus keskeyttää Asiakkaan käyttöoikeus ECL Portal ‑palveluun
tai rajoittaa sitä välittömästi, jos:
 • Asiakas rikkoo käyttöä koskevia kohdan 6 ehtoja tai käyttää ECL Portal ‑palvelua
  muuten asiattomasti
 • Danfossille tai muulle Danfossin nimeämälle osapuolelle ei ole annettu asianmukaista
  mahdollisuutta tarkastaa laite kohdassa 9 tarkoitetulla tavalla
 • Asiakas ei ole maksanut saatavaa 15 päivän kuluessa maksumuistutuksen saamisesta.

Asiakas ei saa hinnanalennusta ajalta, jolloin hänen käyttöoikeutensa palveluun
on keskeytetty tai rajoitettu tämän kohdan 12 mukaisesti. Ellei syytä keskeytykseen
enää ole, Danfossin on aktivoitava ECL Portal ‑palvelu uudelleen heti, kun Asiakas
on luopunut sopimuksen vastaisesta toiminnasta. Danfossilla on oikeus veloittaa
kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen lisämaksu ECL Portal ‑palvelun
kytkemisestä käyttöön ja pois käytöstä.

Danfossilla on oikeus irtisanoa tämä ECL Portal ‑palvelua koskeva sopimus välittömästi,
jos
 • Asiakas rikkoo käyttöä koskevia kohdan 6 ehtoja tai käyttää ECL Portal ‑palvelua
  muuten asiattomasti
 • Asiakas rikkoo muuta tämän sopimuksen määräystä ja kyseessä on olennainen
  rikkomus
 • Merkittävä osa Asiakkaan käyttömaksusta on maksamatta ja maksu on viivästynyt
  yli 30 päivää

eikä Asiakas kehotuksen saatuaan korjaa tilannetta 14 päivän kuluessa.

13. Muutokset

Danfossilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja tai ECL Portal ‑palvelun ehtoja ja
laajuutta siinä määrin kuin muuttaminen on pakottavan lainsäädännön sallimaa
ja Asiakkaan kannalta kohtuullista. Danfossilla on erityisesti oikeus muuttaa
tai korvata toimintoja, jos se on tarpeen palvelun objektiivista parantamista
varten tai sen saattamiseksi vastaamaan taloudellisia, oikeudellisia tai muita
vaatimuksia. Tällaisista muutoksista on ilmoitettava Asiakkaalle kirjeellä,
faksilla tai sähköpostilla Asiakkaan viimeisimpään tunnettuun osoitteeseen kolme
(3) kuukautta ennen kuin muutokset tulevat voimaan. Pienemmistä muutoksista on
ilmoitettava Asiakkaalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kuin ne tulevat
voimaan.

14. Sopimuksen siirtäminen

Asiakas voi siirtää sopimuksen toiselle, jos Danfoss suostuu siirtoon. Suostumus
on annettava, jos siirron tekevä Asiakas on täyttänyt oikeudelliset velvollisuutensa
ja Danfoss hyväksyy uuden Asiakkaan. Danfoss ei saa kieltäytyä hyväksynnän antamisesta
ilman perusteltua syytä. Sopimuksen siirtäminen ja suostumuksen antaminen on
tehtävä kirjallisesti.

Danfossilla on oikeus luovuttaa sopimuksen mukaiset oikeutensa tai velvollisuutensa
kolmansille osapuolille. Jos Danfoss käyttää tätä oikeuttaan, Asiakkaalla on
oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin. Asiakkaan on käytettävä oikeuttaan
irtisanoa sopimus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakkaalle on ilmoitettu
oikeuksien tai velvollisuuksien siirtämisestä.

15. Oikeuspaikka ja riitojen ratkaiseminen

Mahdollisiin ECL Portal ‑palvelusta tehtyä sopimusta koskeviin tai siihen liittyviin
riitoihin sovelletaan yksinomaan Suomen lakia. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta
kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) ei sovelleta. Mahdollisissa
ECL Portal ‑palvelusta tehtyä sopimusta koskevissa tai siihen liittyvissä riidoissa
tuomioistuinten toimivalta määräytyy lainsäädännön mukaisesti.

Palaa


Ladataan...