Naudojimo sąlygos

„Danfoss“ A/S nurodytos naudojimo sąlygos ECL Portal „Verslui“

1. Bendroji dalis

Šios sąlygos taikomos tik įmonėms, viešosios teisės juridiniams asmenims ir viešosios
teisės specialiesiems fondams, sudarant sutartis dėl ECL portalo paslaugų „Verslui“
(„ECL Portal“) tarp Danfoss UAB, („Danfoss“) ir ECL portalo paslaugų pirkėjo
(„Kliento“).

Būtina naudojimosi ECL portalu sąlyga yra „ECL Comfort 296; 310 valdiklio“, skirto
šildymo sistemos ar sistemų valdymui, įsigijimas, taip pat galimybė naudotis
Danfoss nurodyta tinklinio ryšio įranga (ECL portalui būtina ir nurodyta įranga).
Pats apsirūpinimas šia įranga nėra lemiamas faktorius, sudarant sutartį su Danfoss.

Papildomas reikalavimas naudojantis ECL portalu - Klientas ir visi asmenys, kuriems
Klientas suteikia prieigą prie ECL portalo, privalo turėti prieigos prie ECL
Comfort 296; 310 valdiklio teisę, ir šildymo sistemos(-ų), kurioje(-se) įrengtas
ECL Comfort 296; 310 valdiklis, vartotojui ar vartotojams turi būti suteikta
galimybė stebėti bei valdyti šildymo sistemą(-as) per ECL portalą. Klientas atsako
už tai, kad tokios teisės naudotis sutartyje numatytomis ECL portalo paslaugomis,
taikomos visiems ECL Comfort 296; 310 valdikliams, Klientų įregistruotiems ECL
portale per visą ECL portalo naudojimo laikotarpį, būtų patogiai prieinamos.
Santykis tarp Kliento ir palaikomos(-ų) šildymo sistemos(-ų) vartotojų nėra lemiamas
faktorius, sudarant šią sutartį su Danfoss. Klientas įsipareigoja atlyginti Danfoss
už bet kokias ir visas trečiųjų šalių pretenzijas, susijusias su Kliento ir/arba
bet kurių asmenų, kuriems Klientas suteikė prieigą prie ECL portalo, naudojimusi
ECL portalu, ir kompensuoti Danfoss visą žalą ar išlaidas, patirtas dėl tokio
pobūdžio trečiųjų šalių pretenzijų, įskaitant visas kaltinimo ar gynybos proceso
teisme išlaidas.

2. Sutarties sudarymas

Portale gali būti sudaromos sutartys tik vietine kalba.
Galimų paslaugų sąrašas, pateiktas adresu http://ecl.portal.danfoss.com nėra
įpareigojantis pasiūlymas. Klientas pateikia įpareigojantį pasiūlymą, tiesiogiai
internetu atlikdamas užsakymo proceso, kurio metu įveda visą reikalaujamą informaciją,
veiksmus, ir šio proceso pabaigoje paspausdamas mygtuką „Pateikti užsakymą“.

Klientui ekrane parodomas prašymas įregistruoti savo duomenis, arba – jei jis
to dar nepadarė – įvesti anksčiau įregistruotą Kliento prisijungimo vardą. Užsakymą
galima pateikti tik tuo atveju, jei Klientas yra užsiregistravęs, patvirtinęs
sutikimą su Danfoss Bendraisiais terminais ir sąlygomis, nurodęs, kad pritaria
Privatumo politikai ir patvirtinęs abu šiuos teiginius, pažymėdamas atitinkamus
langelius savo užsakyme. Jei pateikdamas užsakymą Klientas padaro klaidų, jas
galima ištaisyti prieš pateikiant užsakymą, paspaudus mygtuką „Pirkinių krepšelis“
ir pasinaudojus atitinkamomis funkcijomis Pašalinti arba Pakeisti. Danfoss patvirtina
užsakymo gavimą, išsiųsdama automatiškai generuojamą el. laišką; tai dar nereiškia,
kad pasiūlymas yra priimtas. Danfoss priėmus pasiūlymą, Klientas gauna užsakymo
patvirtinimą, ir jam suteikiama prieigos prie ECL portalo galimybė.

Danfoss išsaugo sutarties tekstą kartu su Kliento užsakymo duomenimis. Jei Klientas
nori turėti šių duomenų dokumentinę kopiją, yra numatyta spausdinimo galimybė
iš užsakymo patvirtinimo lango.

Klientas gali atsisiųsti internetu tam tikroms operacinėms sistemoms skirtas
išmaniojo telefono ECL portalo programėles. Tam tikslui gali prireikti papildomų
išlaidų: tiek išmaniojo telefono programėlėms, tiek reikiamam ryšiui su duomenimis.

3. Paskirtis

ECL portalas leidžia Klientui, užsiregistravusiam ECL portalo pagrindiniame puslapyje
(„Interneto puslapyje“) adresu http://ecl.portal.danfoss.com, naudotis asmeninio
kompiuterio arba išmaniojo telefono programėlėmis, norint stebėti ir valdyti
šildymo sistemas, kuriose įrengtas ECL Comfort 296; 310 valdiklis. Klientas gali
registruoti daugiau kaip vieną ECL Comfort 296; 310 valdiklį ECL portale.

4. Ryšys

ECL portalas sistemos (-ų) stebėjimui naudoja interneto ryšį.

ECL portalu galima naudotis tik tais tikslais, kurie susiję su jo naudojimu.

Prieiga neleidžia jokių kitų ryšių. Ryšį su ECL portalu palengvina atitinkamo
ECL Comfort 296; 310 valdiklio prijungimas prie interneto.

Prijungęs ECL Comfort 296; 310 valdiklį prie interneto, Klientas aktyvuoja atitinkamą
ECL Comfort 310 valdiklio funkciją ir gauna prisijungimo ir prieigos prie ECL
portalo slaptažodį. Klientas atsako už šių duomenų saugą, kad jais negalėtų pasinaudoti
teisių neturintys asmenys. Danfoss neprisiima atsakomybės už Kliento ar kurios
nors trečiosios šalies žalą ar nuostolius, patirtus dėl Kliento nesugebėjimo
saugiai laikyti savo prisijungimo duomenis.

5. Naudojimas ir atsakomybė

Klientas atsakingas prieš Danfoss už bet kokius Kliento ar bet kokio asmens ar
asmenų, kuriems Klientas suteikė prieigą prie ECL portalo, kuri nėra patvirtinta
ar kitaip prieštarauja sutarčiai, veiksmus.

Klientas negali naudotis ECL portalu Danfoss ar bet kuriai trečiajai šaliai nenaudingu
būdu, arba tokiu būdu, kuris sukeltų mobiliojo ryšio techninius ar kitus sutrikimus.

Klientas gali naudotis tik Danfoss nurodyta ir tik puikios darbinės būklės įranga.
Klientas privalo tuoj pat pašalinti įrangą, sukeliančią trikdžius ar veikimo
sutrikimus. Šis reikalavimas taip pat taikomas, jei patvirtinta įranga, nurodyta
4 ir 5 dalyse, yra sugedusi arba sukelia trikdžius ar veikimo sutrikimus. Jei
Klientas naudoja sugadintą įrangą arba kitokią įrangą, nei nurodė Danfoss, jis
tai gali daryti tik savo rizika, ir Danfoss jokiu atveju neprisiims atsakomybės
už sunkumus, susijusius su prisijungimu prie ECL portalo ar bet kokius kitus
veikimo sutrikimus, trikdžius, taip pat kitą žalą ar nuostolius, kuriuos dėl
to patiria Klientas.

Bet koks ECL portalo naudojimas tokiu būdu, kuris prieštarauja 5 dalyje išdėstytoms
sąlygoms, laikomas labai sunkiu sutarties pažeidimu.

Klientas privalo atlyginti Danfoss bet kokią žalą ar nuostolius dėl tyčinių ar
neatsargių veiksmų, ar aplaidumo iš Kliento, arba bet kokio asmens, už kurį atsakingas
Klientas, pusės, prieštaraujančių 5 dalyje ar bet kurioje kitoje sutarties dalyje
nustatytoms sąlygoms.

6. Duomenų apsauga

Klientui prisijungus ir naudojantis ECL portalu, Danfoss automatiškai įrašo prieigos
duomenis ir kitus duomenis, kuriuos vartotojas savo noru pateikia, registruodamasis
ECL portale; ECL Comfort 296; 310 valdiklis taip pat įrašo šildymo sistemos techninės
įrangos ir jutiklių duomenis (kartu vadinamus „ECL duomenimis“). Detalesnę informaciją
apie tai galite rasti Danfoss Privatumo politikos aprašyme.

Tuo atveju, jei Klientas įregistruoja ECL Comfort 296; 310 valdiklius ir šildymo
sistemas, kuriuos naudoja privatūs vartotojai, Klientas privalo užtikrinti, kad
šie privatūs vartotojai būtų davę išankstinį sutikimą kaupti, apdoroti ir perduoti
jų ECL duomenis. Atsakinga šalis išlieka Danfoss, kaip numatyta atitinkamoje
Privatumo politikoje. Detalesnė informacija apie ECL duomenų kaupimą, apdorojimą
ir perdavimą pateikta Danfoss Privatumo politikos aprašyme (žr. 1 priedą).

Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Danfoss, jei buvo įregistruotas
ECL Comfort 296; 310 valdiklis, skirtas privačiam vartotojui, kuris prieš tai
nėra davęs oficialaus sutikimo naudoti jo duomenis. Vartotojų sutikimams naudoti
jų duomenis gauti Klientas gali panaudoti Priede pateiktą teksto pavyzdį.

Klientas taip pat įsipareigoja nedelsiant informuoti Danfoss, jei vartotojas
atsiima anksčiau duotą sutikimą.

Klientas prisiima pilną atsakomybę už visus nuostolius ar prievoles, Danfoss
patirtas dėl Kliento nesugebėjimo arba vėlavimo gauti sutikimą dėl duomenų apsaugos.
Konkrečiai ši atsakomybė apima bet kokias baudas, kurias Danfoss atžvilgiu gali
taikyti atitinkamos duomenų apsaugos institucijos už pavėluotai gautus arba negautus
sutikimų dėl duomenų apsaugos patvirtinimus.

7. Sutarties galiojimo trukmė

Pradinis sutarties galiojimo laikotarpis yra dvylika (12) mėnesių. Jei kuri nors
šalis nenutraukia sutarties vėliausiai likus trisdešimčiai (30) dienų iki galiojančio
užsakymo laikotarpio pabaigos, užsakymas ir sutartis bus pratęsti dar dvylikai
(12) mėnesių, nekeičiant pranešimo apie nutraukimą termino. Klientui turi būti
pranešta apie jo teises juos nutraukti, likus pakankamai laiko iki paslaugų teikimo
laikotarpio pabaigos, kartu pateikiant sąskaitą faktūrą laišku, faksu arba el.
paštu.

Klientas neturi teisės pristabdyti ECL portalo paslaugų teikimo, t.y., laikinai
sustabdyti tam tikram laikotarpiui.

Sutarties nutraukimas turi būti įformintas raštu.

Pasibaigus sutarties galiojimui, Danfoss atjungia prieigą prie ECL portalo.

8. Atlyginimas ir apmokėjimas

Už teikiamas paslaugas Klientas moka Danfoss metinį mokestį, kurį sudaro bendra
suma už prieigos teises ir papildomas mokestis už kiekvieną įregistruotą ECL
Comfort 296; 310 valdiklį, kaip nurodyta galiojančiame kainoraštyje.

Metinis mokestis už paslaugų teikimą mokamas iš anksto. Pirmasis metinis mokestis
už paslaugas turi būti sumokėtas per 7 dienas, sudarius ECL portalo paslaugų
teikimo sutartį. Mokestis už naujai įregistruotus ECL Comfort 296; 310 valdiklius
apskaičiuojamas proporcingai užsakymo laikotarpio daliai, likusiai iki sekančio
laikotarpio pradžios, ir turi būti mokamas iš karto, kai tik įregistruojamas
ECL Comfort 296; 310 valdiklis.

Jei ECL portalo paslaugų teikimo sutartis pratęsiama, kainos naujam laikotarpiui
gali keistis. 12 dalyje paaiškinta, kokiu būdu Klientui turi būti pranešta apie
kainų nustatymą einamajam paslaugų teikimo laikotarpiui. Jei Klientas atsisako
patvirtinti kainų pokyčius, jis turi teisę nutraukti sutartį pagal 12 dalyje
išdėstytas nuostatas.

Jei mokėjimai vėluoja, Danfoss turi teisę reikalauti palūkanų pagal įstatymo
nustatytą normą ir įstatymo numatytų priminimų ir išieškojimo išlaidų padengimo.
Jei, nepaisant išsiųsto priminimo ir suteikto atidėjimo laikotarpio, Danfoss
negauna apmokėjimo, Danfoss turi teisę atimti iš Kliento ECL portalo prieigos
ir naudojimo teisę, kaip nurodyta 11 dalyje.

9. Palaikymas

Danfoss gali pasiūlyti tokią pagalbą, naudojantis ECL portalu: Klientai, turintys
klausimų apie ECL portalą, ras naudingos informacijos interneto tinklapyje (http://ecl.portal.danfoss.com),
tiesiogiai internetu prieinamoje dokumentacijoje, DUK skyrelyje ir Gedimų šalinimo
vadove. Be to, norėdami užduoti klausimus, kurie dar nebuvo nagrinėjami interneto
tinklapyje, Klientai gali pasinaudoti internete tiesiogiai prieinama forma ir
pateikti savo paklausimus Danfoss konsultantui.

Jei to reikalauja Danfoss arba darbuotojas, veikiantis Danfoss vardu, Klientas
privalo leisti stebėti prijungtą įrangą, jei tai būtina ECL portalo paslaugoms
teikti, arba jei yra priežastis manyti, kad minėta įranga buvo prijungta, pažeidžiant
5 dalyje nustatytas taisykles.

10. Veikimo sutrikimai ir prastova

Klientas supranta, kad duomenų perdavimo metu galimos klaidos ir veikimo sutrikimai,
ir kad gedimus bei veikimo sutrikimus gali sukelti ir Klientams, Danfoss ar trečiosioms
šalims, konkrečiai šildymo sistemų, kuriose yra įrengtas ECL Comfort 296; 310
valdiklis, vartotojams priklausančios duomenų apdorojimo ar duomenų ryšio sistemos.
Danfoss pašalina klaidas ir sutrikimus, turinčius įtaką ECL portalui, per protingą
laikotarpį po to, kai apie juos praneša Klientas. Danfoss neprivalo šalinti sutrikimų,
atsiradusių dėl aplinkybių, kurių Danfoss negali kontroliuoti.

Danfoss turi teisę nutraukti arba apriboti prieigą prie ECL portalo, jei tai
būtina dėl techninių ar eksploatacinių priežasčių arba priežiūros tikslais. Ši
nuostata taikoma ir prieigai prie interneto tinklapio (http://ecl.portal.danfoss.com).

Jei ECL portale įvyko gedimas, arba jo veikimas sutriko dėl priežasčių, už kurias
atsako Danfoss, Klientas gauna metinio mokesčio už teikiamas ECL portalo paslaugas
nuolaidą, kuri priklauso kaip kompensacija už gedimą arba veikimo sutrikimą.
Ši nuolaida skaičiuojama nuo tos datos ir laiko, kai Klientas pranešė Danfoss
apie problemą. Nuolaida bus įtraukta į sekančią sąskaitą.

Klientas negauna jokios nuolaidos už gedimus ar sutrikimus, kilusius dėl Kliento
kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Klientas, pvz., jei jis naudoja
ne Danfoss rekomenduotą įrangą, arba jei naudojama įranga turi akivaizdžių defektų
arba yra požymių, kad ji sugadinta.

Jei Klientas praneša apie sutrikimą, kilusį dėl Kliento kaltės arba dėl aplinkybių,
už kurias atsakingas Klientas, Klientas taip pat turi atlyginti Danfoss pagrįstas
sutrikimo šalinimo išlaidas.

11. Atsakomybės ribos

Be nuostolių, aprašytų 10 dalyje, paprasto aplaidumo atvejais Danfoss atsako
tik už tiesioginius nuostolius bei žalą, išskyrus tuos atvejus, kai a) padaryta
žala yra mirtinas atvejis, fizinė trauma arba sveikatos sutrikdymas, arba b)
Danfoss pažeidė bent vieną iš savo aiškiai nurodytų garantijų, arba c) atsakomybė
privalomai numatyta pagal įstatymus, pavyzdžiui, konkrečiai taikoma atvejams
pagal Atsakomybės už produktą įstatymą, arba d) Danfoss pažeidė kuriuos nors
pagrindinius sutartyje numatytus įsipareigojimus; pagrindiniai sutartiniai įsipareigojimai
yra tie įsipareigojimai, kurie būtini tinkamam sutarties vykdymui ir dėl kurių
Klientas paprastai gali būti tikras.

Danfoss atsakomybė yra apribota nuostoliais ar žala, tipiniu atveju kylančia
iš tokio pobūdžio sutarčių, kurią Danfoss pagrįstai galėjo numatyti, atsižvelgdama
į aplinkybes ir faktus, kurie buvo prieinami Danfoss sutarties sudarymo metu.
Šis apribojimas netaikomas nei a) šiurkštaus aplaidumo ar piktybiško tyčinio
veiksmo atvejais, nei b) mirties, fizinės traumos ar sveikatos pablogėjimo atvejais,
nei c) jei Danfoss pažeidė vieną iš savo aiškiai nurodytų garantijų, nei d) jei
atsakomybė privalomai numatyta pagal įstatymus, pavyzdžiui, konkrečiai taikoma
atvejams pagal Atsakomybės už produktą įstatymą.

Danfoss atleidžiama nuo teisinių pasekmių už įsipareigojimų pagal šią sutartį
nevykdymą ir nuo galimos atsakomybės už žalą, jei šį nevykdymą sąlygojo aplinkybės,
kurių ji negalėjo kontroliuoti ir kurių ji neturi galimybės ištaisyti, tiek,
kiek šios aplinkybės neleidžia vykdyti jos įsipareigojimų, labai trukdo juos
vykdyti arba pavėlina jų vykdymą. Tokioms aplinkybėms gali būti priskiriamos
įstaigos ar kurios nors kitos šalies, už kurią Danfoss nėra atsakinga, veiksmai
arba neveiklumas, nauji ar pakeisti teisės aktai, streikai, blokados, gaisrai,
karai ar sukilimai, srovės tiekimo nutraukimas, potvyniai ar avarijos.

12. Blokavimas ar priešlaikinis nutraukimas

Danfoss turi teisę tuoj pat nutraukti ar apriboti Kliento prieigą prie ECL portalo
iki sekančio pranešimo, jei:
 • Klientas arba asmenys, kuriems Klientas suteikė prieigos prie ECL portalo
  galimybę, trikdė ECL Comfort 296; 310 valdiklių darbą, neturėdami šildymo sistemų,
  kuriose įrengti šie ECL Comfort 296; 310 valdikliai, vartotojų įgaliojimų tai
  daryti, arba
 • Klientas pažeidė 5 dalyje nurodytas naudojimo sąlygas arba kitaip neleistinai
  naudojosi ECL portalu, arba
 • Danfoss ar vienam iš jo atstovų be pateisinamos priežasties neleista stebėti
  įrangos, kaip numatyta 8 dalyje, arba
 • Klientas neįvykdo uždelsto įsipareigojimo per 15 dienų po priminimo gavimo.

Klientas negauna jokios nuolaidos ar kompensacijos už nutrauktą ar apribotą prieigą
dėl vieno iš aukščiau išvardytų pažeidimų. Jei nėra jokios kitos prieigos nutraukimo
ar apribojimo priežasties, Danfoss privalo atnaujinti prisijungimo prie ECL portalo
galimybę, kai tik Klientas nutraukia sutarties pažeidimą. Tokiais atvejais Danfoss
turi teisę nustatyti mokestį už papildomą darbą, kaip nurodyta galiojančiame
kainoraštyje, už kiekvieną ECL portalo aktyvavimą ir atjungimą.

Danfoss turi teisę panaikinti šią ECL portalo sutartį, apie tai nepranešusi,
jei:
 • Klientas arba asmenys, kuriems Klientas suteikė prieigos prie ECL portalo
  galimybę, trikdė ECL Comfort 296; 310 valdiklių darbą, neturėdami šildymo sistemų,
  kuriose įrengti šie ECL Comfort 296; 310 valdikliai, vartotojų įgaliojimų tai
  daryti, arba
 • Klientas pažeidė 5 dalyje nurodytas naudojimo sąlygas arba kitaip neleistinai
  naudojosi ECL portalu, arba
 • Klientas pažeidė bet kurį kitą šios sutarties reikalavimą, ir pažeidimas
  yra didelio masto,
 • Klientas turi daugiau kaip 30 dienų mokėjimo įsiskolinimą, ir šis mokėjimas
  nėra nereikšminga paslaugų teikimo mokesčio dalis, arba
 • Klientas tampa nemokus, inicijuoja derybas dėl skolos atidėjimo, arba yra
  nepajėgus sumokėti, ir, paragintas išspręsti šią situaciją, nesugeba to padaryti
  per 14 dienų nuo tokio raginimo gavimo.

13. Pakeitimai

Šie bendrieji terminai ir sąlygos galioja iki papildomo pranešimo. Esant atitinkamai
priežasčiai, Danfoss turi teisę pakeisti šias sąlygas, arba ECL portalo paslaugų
naudojimo sąlygas, arba jų apimtį, konkrečiai modifikuoti ar pakeisti individualias
funkcijas ir pareguliuoti kainas, jei tai reikalinga objektyviam paslaugų pagerinimui
arba jų pritaikymui prie finansinių, įstatyminių ar kitų apribojimų. Apie tokius
pakeitimus mažiausiai prieš tris (3) mėnesius iki jų įdiegimo Klientams turi
būti pranešta laišku, faksu arba el. laišku, išsiųstu paskutiniu žinomu Kliento
adresu. Apie nedidelius pakeitimus reikia pranešti mažiausiai prieš vieną (1)
mėnesį iki jų įdiegimo.

Jei per sutarties galiojimo laikotarpį paskelbta apie kokius nors pakeitimus,
kurie gali padaryti žalą Klientui, ir Klientas atsisako įtraukti šiuos paskelbtus
pakeitimus į sutarties sąlygas, Klientas turi teisę nutraukti ECL portalo sutartį
nuo pakeitimų datos, su sąlyga, jei iki tos datos apie tai praneša. Laikoma,
kad Klientas priėmė pakeitimus, jei jis toliau naudojasi ECL portalu po pakeitimų
įdiegimo. Kai Danfoss informuoja Klientą apie planuojamus pakeitimus, ji taip
pat turi priminti, kad tolesnis portalo naudojimas po pakeitimų įdiegimo reiškia
šių pakeitimų priėmimą.

14. Sutarties perdavimas

Klientas gali perduoti sutartį, jei Danfoss su tuo sutinka. Šiai sutarčiai gali
būti duotas sutikimas, jei išeinantis klientas įvykdė visus savo sutartinius
įsipareigojimus, o naują klientą patvirtino Danfoss. Negalima atsisakyti suteikti
tokį patvirtinimą be jokios pagrįstos priežasties. Tiek perdavimas, tiek sutartis
turi būti įforminti raštu.

Danfoss turi teisę perduoti savo sutartines teises ir įsipareigojimus trečiajai
šaliai. Jei Danfoss pasinaudoja šia teise, Klientas turi teisę tuoj pat nutraukti
sutartį. Nutraukti sutartį galima tik per vieno mėnesio laikotarpį nuo to momento,
kai Klientui pranešama apie Danfoss teisių ar įsipareigojimų perdavimą.

15. Visus ginčus, galinčius kilti dėl šios sutarties, šalys turi siekti išspręsti
derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo, iškilusio dėl šios sutarties, derybų
keliu, ginčas nagrinėjamas LR teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais
ir kitais norminiais aktais.
Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi sutarties šalims ir šalys
įsipareigoja juos vykdyti.

DANFOSS
DANFOSS UAB
Smolensko g. 6, LT-03201 Vilnius
Tel./faksas: 8-5 2105740 / 2335355
a/s LT887400029125323810
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Įmonės kodas 11642466
PVM mokėtojo kodas LT116424610
El. paštas: danfoss@danfoss.lt


„Danfoss“ UAB nurodytos „ECL Portal Basic“ naudojimo sąlygos

1. Atsisakymo teise


Galite atsisakyti sutarties be jokios priežasties per 14 dienų pateikdami įspėjimą
raštu (pvz., laišku, faksu ar el. paštu). Atsisakymo nuo sutarties terminas prasideda,
kai šie nurodymai del atsisakymo teises gaunami raštu, tačiau ne anksčiau sutarties
sudarymo dienos. Atsisakymą siuskite šiuo adresu:

Danfoss UAB
Smolensko 6, LT03201, Vilnius
Lietuva

ATSISAKYMO PASEKMES
Įsigaliojusio atsisakymo atveju, abi šalys privalo gražinti gautus gaminius arba
paslaugas ir, jei taikytina, atsisakyti bet kokiu su sutartimi susijusiu išmokų
(pvz., palūkanų). Turite gražinti visus gautus gaminius arba paslaugas, o jei
gražinate dali arba blogos būkles, turite atlyginti už visus tokius gaminius.
Tai reiškia, kad turėsite sumokėti visas sutartyje nurodytas sumas, kurias turėjote
sumokėti iki sutarties atsisakymo momento. Visos šaliu viena kitai mokėtinos
sumos turi būti sumokėtos per 30 dienų. Jūsų mokėjimo terminas pradedamas skaičiuoti
nuo tos dienos, kai išsiunčiate savo atsisakymą nuo sutarties, o mušu – nuo šio
atsisakymo gavimo dienos.

DEMESIO
Laikotarpis, per kuri galite pasinaudoti atsisakymo teise, baigiasi anksčiau,
jeigu iki jums pasinaudojant atsisakymo teise jūsų pageidavimu abi šalys visiškai
įvykdė sutarti.

NURODYMU DEL ATSISAKYMO TEISES PABAIGA

2. Bendrosios nuostatos

Šios sąlygos taikomos ECL portalo paslaugu (toliau – ECL portalas) sutartims
tarp

Danfoss UAB (toliau – „Danfoss“)
Smolensko 6, LT03201, Vilnius
Lietuva

ir fizinio arba juridinio asmens, kuris užsako ECL portalo paslaugas (toliau
– Klientas).

Norint naudotis ECL portalo paslauga, būtina įsigyti ir įdiegti šildymo sistemos
„ECL Comfort 296; 310“ reguliatorių ir „Danfoss“ nurodyta įranga, kurios reikia
prisijungti prie maitinimo šaltinio (ECL portalui priskirta įranga). Sistema
ir įranga Klientas gauna iš šildymo sistemos montuotojo arba kito šaltinio. Toks
montuotojas arba kitas šaltinis pateikia sąskaita už šia įranga tiesiogiai Klientui.
Sutartis su „Danfoss“ nereglamentuoja tokiu paslaugu.

3. Sutarties sudarymas

Su šiuo Portalu susijusi sutartis gali būti sudaryta tik lietuviu kalba.

Svetainėje, adresu http://ecl.portal.danfoss.lt, pristatyta paslauga nėra įpareigojantis
pasiūlymas. Norėdamas pateikti įpareigojanti pasiūlymą, Klientas turi užpildyti
užsakymą internetu ir įvesti privaloma informacija. Baigęs pildyti užsakymą,
Klientas turi paspausti „buy now“* (pirkti dabar) mygtuką.

Klientas turi prisiregistruoti, arba, jeigu jis ta padare anksčiau, įvesti ankstesnes
registracijos metu nurodyta prisijungimo informacija. Klientas gali pateikti
ir išsiusti užsakymą, jeigu jis prisiregistravo ir patvirtino, kad sutinka su
pareiškimu del duomenų apsaugos ir šiomis Sąlygomis. Tam jis turi paspausti mygtukus
„agree to the data-protection declaration“* (sutinku su pareiškimu del duomenų
apsaugos) ir „accept Terms and Conditions“* (sutinku su Sąlygomis) bei įtraukti
juos i savo užsakymą. Pildydamas užsakymą, Klientas gali pasitikrinti, ar nėra
klaidu – ta jis sužinos užsakymo proceso metu paspaudes mygtuką „shopping trolley“*
(pirkiniu krepšelis). Klaidas jis gali ištaisyti naudodamas šalinimo ir koregavimo
funkcijas prieš išsiusdamas užsakymą. Norėdama patvirtinti gauta užsakymą, „Danfoss“
siunčia automatiška patvirtinimą apie gauta užsakymą, tačiau toks patvirtinimas
nereiškia, kad pasiūlymas yra priimtas. Jeigu „Danfoss“ sutinka priimti pasiūlymą,
Klientui siunčiamas užsakymo patvirtinimas ir aktyvinama jo prieiga prie ECL
portalo.

„Danfoss“ saugo sutarti kartu su Kliento užsakymo duomenimis. Jeigu Klientas
pageidauja, jis gali atsispausdinti užsakymo patvirtinimą.

Klientas gali iš interneto i savo išmanųjį telefoną atsisiųsti ECL portalo programėles,
pritaikytas tam tikroms operacinėms sistemoms. Tai atliekant, gali būti taikomi
papildomi mokesčiai už išmaniojo telefono programėle bei prieiga prie interneto.

4. Taikymo sritis

ECL portalas suteikia Klientui galimybe stebėti šildymo sistema ir keisti įvairius
šios sistemos, kurioje įmontuotas „ECL 310“ reguliatorius, numatytuosius parametrus.
Tam jis turi užsiregistruoti ECL portalo svetainėje, adresu http://ecl.portal.danfoss.lt
(toliau – Svetaine), naudodamas savo asmenini kompiuteri arba išmaniojo telefono
programėle.

5. Prieiga prie interneto

ECL portalas sistemos (-ų) stebėjimui naudoja interneto ryšį.

ECL portalu galima naudotis tik tais tikslais, kurie susiję su jo naudojimu.
Prieiga neleidžia jokių kitų ryšių.

Ryšį su ECL portalu palengvina atitinkamo ECL Comfort 296; 310 valdiklio prijungimas
prie interneto. Prijungęs ECL Comfort 296; 310 valdiklį prie interneto, Klientas
aktyvuoja atitinkamą ECL Comfort 296; 310 valdiklio funkciją ir gauna prisijungimo
ir prieigos prie ECL portalo slaptažodį. Klientas atsako už šių duomenų saugą,
kad jais negalėtų pasinaudoti teisių neturintys asmenys. Danfoss neprisiima atsakomybės
už Kliento ar kurios nors trečiosios šalies žalą ar nuostolius, patirtus dėl
Kliento nesugebėjimo saugiai laikyti savo prisijungimo duomenis.

6. Naudojimas ir atsakomybe

Klientas užtikrina, kad asmenys, kuriems jis suteikė prieiga prie ECL portalo,
yra įgalioti naudoti „ECL Comfort 296; 310“ reguliatorių ir jiems suteiktas leidimas
atlikti veiksmus, nurodytus šių Sąlygų 4 punkte.

Klientas atsako „Danfoss“ už draudžiamus veiksmus ir veiksmus, kuriais jis pažeidžia
sutarties sąlygas, ir kuriu imasi Klientas arba žmones, kuriems Klientas suteikė
prieiga prie ECL portalo.

Klientui draudžiama naudotis ECL portalu tokiu būdu, kai „Danfoss“ ir tretieji
asmenys gali patirti nuostoliu arba gali kilti techniniu ar kitokiu nuotolinio
naudojimo problemų.

Klientas gali naudoti tik „Danfoss“ nurodyta įranga ir tik jeigu tokia įranga
yra nepriekaištingos būkles. Klientas turi nedelsiant pašalinti įrangos dalis,
del kuriu gali sutrikti sistemos veikimas. Ši nuostata taip pat taikoma tais
atvejais, kai “Danfoss” patvirtintos įrangos, kaip nurodyta 5 ir 6 punktuose,
dalys sukelia sistemos gedimus arba tokios dalys yra sugadintos. Jeigu klientas
naudoja kita nei nurodyta įranga arba sugadintas įrangos dalis, jis prisiima
visa rizika ir „Danfoss“ jokiomis aplinkybėmis nėra atsakinga už prieigos prie
ECL portalo problemas ar kitus gedimus, trikdžius bei nuostolius ar žala, kuria
Klientas patiria naudodamas tokia įranga ar jos dalis.

Bet koks ECL portalo naudojimas, prieštaraujantis 6 punkto nuostatoms, laikomas
esminiu sutarties pažeidimu.

Klientas turi atlyginti visa Kliento ar asmenų, už kuriuos Klientas yra atsakingas,
padaryta žala, kuria jis sukelia del tyčiniu ar neatsargiu veiksmu arba sutarties
6 punkte ar kituose punktuose nurodytu reikalavimu nesilaikymo.

7. Sutarties terminas

Pradinis sutarties terminas yra penkeri metai. Klientas neturi teises laikinai
nutraukti naudojimąsi ECL portalo paslaugomis, t. y. tam tikram laikotarpiui
sustabdyti naudojimąsi juo. „Danfoss“ gali pratęsti sutarties galiojimo terminą
ir toliau leisti naudotis ECL portalu suėjus penkerių metu terminui. Dėl to Klientas
nepatiria jokiu papildomu išlaidu. Jeigu pasibaigus penkerių metu laikotarpiui
Klientas toliau naudojasi ECL portalu, tai reiškia, kad jis sutinka su sutarties
pratesimu. „Danfoss“ neprivalo pratęsti sutarties ir turi teise pasibaigus penkerių
metu sutarties terminui arba vėliau nutraukti ECL portalo paslaugu sutarti ir
pateikti pasiūlymą del naujos rūšies portalo naudojimo, už kuri bus skaičiuojamas
mokestis. Pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, „Danfoss“ panaikina prieiga
prie ECL portalo.

8. Kompensacijos ir mokėjimai

Už pirma penkerių metu laikotarpi Klientas moka „Danfoss“ vienkartini paslaugos
mokesti. Jeigu Portalo paslaugu teikimo laikotarpis pratęsiamas, Klientas gali
toliau naudotis ECL portalu be jokio papildomo mokesčio.

Mokestis už paslaugas turi būti sumokėtas iš anksto ir nedelsiant, kai pateikiamas
užsakymas. Klientas gali mokėti banko pavedimu.

Jeigu vėluojama sumokėti, „Danfoss“ turi teise už įsiskolinimą skaičiuoti delspinigius
pagal teises aktuose nustatyta norma, taip pat reikalauti sumokėti pagal įstatymus
nustatytas priminimu siuntimo ir išieškojimo išlaidas. „Danfoss“ turi teise sustabdyti
prisijungimą prie ECL portalo arba naudojimąsi juo, jeigu, nepaisant mokėjimo
priminimo ir pasibaigus pratęstame laikotarpiui, mokestis „Danfoss“ nesumokamas.

9. Technine priežiūra

„Danfoss“ siūlo tokia ECL portalo naudojimo pagalba: Klientas gali rasti atsakymus
i klausimus apie ECL portalą svetaines (http://ecl.portal.danfoss.lt) internetiniuose
dokumentuose ir DUK skiltyje bei nesklandumu šalinimo vadove. „Danfoss“ taip
pat pateikia internetine forma, kuria Klientas gali naudoti nusiusdamas savo
klausimus „Danfoss“ patarėjui, jeigu atsakymu i tokius klausimus Svetainėje iki
šiol nebuvo pateikta.

„Danfoss“ arba „Danfoss“ paskirto asmens prašymu Klientas privalo leisti patikrinti
prijungta įranga, jeigu tokia įranga būtina ECL portalo paslaugu teikimui, arba
jeigu kyla įtarimu, kad įranga prijungta pažeidžiant 6 punkte pateiktus reikalavimus.

10. Gedimai ir veikimo sutrikimai

Klientui žinoma apie perdavimo linijos gedimus ir sutrikimus, ir kad jie gali
kilti del duomenų arba ryšio sistemų, priklausančiu Klientui, „Danfoss“ arba
tretiesiems asmenims. „Danfoss“ pašalins ECL portalo gedimus ir trikdžius per
protinga laikotarpi nuo to momento, kai Klientas informuoja apie gedimus ir trikdžius.
„Danfoss“ nėra įpareigota šalinti paslaugos teikimo sutrikimus, kurie atsirado
del aplinkybių, kuriu „Danfoss“ negali kontroliuoti.

„Danfoss“ turi teise nutraukti arba apriboti naudojimąsi ECL portalu del techniniu,
technines priežiūros ar eksploatacijos priežasčių. Tokia nuostata taip pat taikoma
ir prisijungimui prie Svetaines (http://ecl.portal.danfoss.lt).

Jeigu ECL portalo gedimas ar paslaugos teikimo pertraukimas įvyksta del „Danfoss“
kaltes, mažinamas metinis Kliento mokestis už naudojimąsi ECL portalu proporcingai
gedimui arba paslaugos teikimo sutrikimui. Mažesnis mokestis pradedamas skaičiuoti
nuo to momento, kai Klientas praneša „Danfoss“ apie gedima. Klientui gražinama
suma, kuria buvo sumažintas mokestis.

Kliento mokamas mokestis nebus mažinamas, jeigu gedimas arba paslaugos teikimo
pertraukimas įvyko del Kliento kaltes ar aplinkybių, kurias sukelia Klientas,
pvz., jeigu Klientas naudojo ne nurodyta įranga arba naudota įranga aiškiai rodė
trikdžius arba gedimus.

Jeigu Klientas praneša apie gedimus, už kuriuos jis yra atsakingas, Klientas
privalo kompensuoti „Danfoss“ gedimu šalinimo išlaidas.

11. Atsakomybės apribojimas

Be kompensacijos, nurodytos 10 punkte, visais paprasto neatsargumo atvejais „Danfoss“
atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žala, išskyrus: a) žala, susijusia
su gyvybės atėmimu, sveikatos ar galūnių sužalojimu, arba b) jeigu „Danfoss“
nesilaikė suteiktos garantijos, arba c) jeigu pagal įstatymus nustatoma atsakomybė,
arba d) jeigu „Danfoss“ nesilaikė esmines sutarties sąlygos. Esmine sutarties
sąlyga – tai tokia sąlyga, kurios laikymasis užtikrina sutarties vykdymą ir kurios,
kaip to tikisi Klientas, yra laikomasi.

„Danfoss “atsakomybe yra apribota žala, kuri paprastai atsiranda vykdant tokios
rūšies sutartis ir kuria sudarydama „Danfoss“ turėjo numanyti arba galėjo numanyti
remdamasi jai žinomomis aplinkybėmis ir faktais. Tokie apribojimai netaikomi
a) tyčinio nusižengimo ir didelio neatsargumo atvejais, ir b) gyvybes atėmimo,
sveikatos ir galūnių sužalojimo atvejais ir c) jeigu „Danfoss“ pažeidė suteikta
garantija, ir d) jeigu atsakomybe yra nustatyta pagal įstatymus, pvz., pagal
Atsakomybes už gaminius įstatymą.

„Danfoss“ atleidžiama nuo teisiniu pasekmių: jeigu neįvykdo savo pareigu, nurodytu
šioje sutartyje, ir galimu įsipareigojimu atlyginti žala, jeigu „Danfoss“ neįvykdo
savo įsipareigojimu del aplinkybių, kuriu „Danfoss“ nekontroliuoja ir negali
ištaisyti, jeigu del tokiu aplinkybių neįmanoma įvykdyti įsipareigojimu, vėluojama
juos įvykdyti arba tampa gerokai sunkiau juos įvykdyti. Tokios aplinkybes yra:
Kliento sprendimas atšaukti leidimą tvarkyti duomenis, kuriu reikia sutarčiai
sudaryti, vyriausybines institucijos ar kitu institucijų veiksmai arba neveikimas,
už kuruos „Danfoss“ neatsako, nauji arba pakeisti teises aktai, streikai, blokados,
gaisrai, karai ar riaušes, elektros energijos tiekimo nutraukimas, potvyniai
arba avarijos.

12. Laikinas sustabdymas arba priešlaikinis nutraukimas

„Danfoss“ turi teise nedelsiant sustabdyti arba apriboti Kliento prieiga prie
ECL portalo, kol nenurodys kitaip, jeigu:
 • Klientas nesilaiko 6 punkte nurodytu ECL portalo naudojimo reikalavimu arba
  juo naudojasi kitu netinkamu būdu; arba
 • „Danfoss“ ar kitai „Danfoss“ paskirtai šaliai nebuvo leista tinkamai patikrinti
  įranga, kaip tai nurodyta 9 punkte; arba
 • Klientas nesumokėjo pradelstos sumos per 15 dienų nuo mokėjimo priminimo
  gavimo dienos.

Kliento mokamas mokestis nemažinamas tuo laikotarpiu, kuriuo buvo sustabdyta
arba apribota jo prieiga. Jeigu pašalinamos laikino prieigos sustabdymo priežastys,
„Danfoss“ privalo iš naujo aktyvinti ECL portalą, kai tik Klientas nustoja vykdyti
veiksmus, kuriais jis pažeidė sutarti. Jeigu reikia įjungti ir išjungti ECL portalą,
„Danfoss“ už papildomus darbus turi teise reikalauti sumokėti mokesti, taikoma
pagal galiojančius įkainius.

„Danfoss“ turi teise nedelsiant nutraukti šia sutarti dėl ECL portalo, jeigu:
 • Klientas nesilaiko 6 punkte nurodytu reikalavimu dėl ECL portalo naudojimo
  arba juo naudojasi kitu netinkamu būdu.
 • Klientas pažeidžia kitas šios sutarties nuostatas ir toks pažeidimas yra
  esminis.
 • Klientas daugiau kaip 30 dienų vėluoja sumokėti esminę mokesčio už paslaugas
  dalį.

Klientas per 14 dienų nuo įspėjimo gavimo neištaiso tokios padėties.

13. Pakeitimai

Šios Sąlygos galioja, kol nenurodoma kitaip. „Danfoss“ turi teise keisti šias
Sąlygas arba ECL portalo sąlygas ir taikymo sritį, kuri apima tokias paslaugas,
kiek tai yra protinga Kliento atžvilgiu. Ypač „Danfoss“ turi teise keisti arba
panaikinti funkcijas, jeigu tokie pakeitimai būtini tam, kad galima butu objektyviai
pagerinti paslauga arba ta reikia padaryti pagal finansinius, teisinius ar kitus
reikalavimus. Klientas apie tokius pakeitimus turi būti informuotas laišku, faksu
arba el. laišku, kuris turi būti išsiustas paskutiniu žinomu Kliento adresu prieš
(3) mėnesius iki pakeitimu įsigaliojimo datos. Apie nedidelius pakeitimus Klientas
turi būti informuotas bent prieš viena (1) mėnesi iki pakeitimu įsigaliojimo
datos.

14. Sutarties perdavimas

Klientas gali perleisti sutarti tik gavęs „Danfoss“ sutikima. Sutikimas turi
būti suteiktas, jeigu perleidžiantis Klientas įvykdė savo teisinius įsipareigojimus
ir „Danfoss“ pritarė del naujo Kliento. „Danfoss“ negali atsisakyti priimti naujo
kliento be pagristos priežasties. Perleidimas ir sutikimas del sutarties turi
būti įforminti raštu.

„Danfoss“ turi teise perleisti savo sutartines teises arba pareigas tretiesiems
asmenims. Jeigu „Danfoss“ nusprendžia pasinaudoti tokia teise, Klientas turi
teise nedelsiant nutraukti sutarti. Teise nutraukti sutarti gali būti pasinaudota
tik per viena mėnesi nuo tos dienos, kai Klientas informuojamas apie teisiu arba
pareigu perleidimą.

15. Teismingumas ir ginčai

Visus ginčus, galinčius kilti dėl šios sutarties, šalys turi siekti išspręsti
derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo, iškilusio dėl šios sutarties, derybų
keliu, ginčas nagrinėjamas LR teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais
ir kitais norminiais aktais.

Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi sutarties šalims ir šalys
įsipareigoja juos vykdyti.

DANFOSS

DANFOSS UAB
Smolensko g. 6, LT-03201 Vilnius
Tel./faksas: 8-5 2105740 / 2335355
a/s LT887400029125323810
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Įmonės kodas 111642466
PVM mokėtojo kodas LT116424610
El. paštas: danfoss@danfoss.lt

Grįžti


Įkeliama...