Användarvillkor

Allmänna avtalsvillkor från Danfoss A/S för tillhandahållande av ECL-portalen
”Företag”

1.    Allmänt

De här villkoren gäller endast företag, juridiska personer enligt allmän lag
och allmänna specialfonder, för avtal om ECL-portaltjänster ”Företag” (”ECL-portal”)
mellan

Danfoss A/S, (”Danfoss”)
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Danmark

och köparen av ECL-portaltjänster (”Kunden”).

En förutsättning för användning av ECL-portalen är att en ”ECL Comfort 310-regulator”
köps och installeras för värmesystem som ska hanteras, samt att den föreskrivna
Danfoss-nätanslutningsutrustningen finns tillgänglig (nödvändig och föreskriven
utrustning för ECL-portalen). Tillhandahållandet av den här utrustningen är inte
en del av det här avtalet med Danfoss.

Ett ytterligare krav för användningen av ECL-portalen är att Kunden, och eventuella
andra personer som Kunden ger tillgång till ECL-portalen, har fått tillåtelse
att använda ECL Comfort 310-regulatorn för att övervaka och styra värmesystemen
via ECL portal av användaren eller användarna av värmesystemen där ECL Comfort
310-regulatorn är installerad. Kunden ansvarar för att se till att sådan tillåtelse
till användning av de avtalade tjänsterna på ECL-portalen finns för varje ECL
Comfort 310-regulator som registrerats av Kunden på ECL-portalen under den period
när ECL-portalen används. Förhållandet mellan Kunden och användarna av de stödda
värmesystemen är inte en del av det här avtalet med Danfoss. Kunden åtar sig
att ersätta Danfoss för alla eventuella anspråk från tredje part i samband med
användning av ECL-portalen av Kunden och/eller personer som Kunden har givit
tillgång till ECL-portalen samt att ersätta Danfoss för eventuella skador eller
kostnader som de ådrar sig på grund av tredjepartsanspråk, inklusive eventuella
kostnader för lagföring eller försvar.

2. Ingående av avtal

Endast avtal på det lokala språket kan ingås på portalen.
Schemat med föreslagna tjänster på http://ecl.portal.danfoss.se är inte ett bindande
erbjudande. Kunden ingår ett bindande avtal genom att gå igenom webbeställningsprocessen,
fylla i alla uppgifter som efterfrågas och i slutet av processen klicka på knappen
”Beställ”. Kunden ombeds registrera sina data eller – om detta inte redan har
gjorts – ange sina tidigare registrerade kundinloggningsuppgifter. En beställning
kan endast skickas in om Kunden har registrerat sig, har godkänt Danfoss Allmänna
villkor, har godkänt Sekretesspolicyn och inkluderat båda dessa delar genom att
markera de aktuella kryssrutorna. Om Kunden gör några misstag under orderprocessen
kan de korrigeras innan ordern skickas in genom att Kunden klickar på knappen
”Varukorg” och använder funktionen Radera eller Ändra. Danfoss bekräftar ordermottagningen
med ett automatiskt e‑postmeddelande. Det innebär dock inte att ordern är godkänd
än. Om Danfoss godkänner erbjudandet får Kunden en orderbekräftelse och tillgång
till ECL-portalen.

Danfoss sparar avtalstexten tillsammans med Kundens orderdata. Om Kunden vill
ha en papperskopia går det att skriva ut orderbekräftelsen.

Kunden kan via webben hämta smarttelefonapplikationer för ECL-portalen för ett
antal olika operativsystem. Detta ger upphov till ytterligare kostnader, både
för smarttelefonapplikationen och den nödvändiga dataanslutningen.

3. Omfattning

ECL-portalen tillåter Kunden att använda en dator eller en smarttelefon-app för
att logga in på webbplatsen för ECL-portalen på http://ecl.portal.danfoss.se
för att övervaka och styra värmesystemen där ECL Comfort 310-regulatorn är installerad.
Kunden kan registrera ett antal ECL Comfort 310-regulatorer på ECL-portalen.

4. Anslutning

ECL-portalen använder en internetanslutning för att övervaka systemanvändningen.

ECL-portalen får endast användas för de avsedda syftena. Åtkomsten tillåter inte
några andra anslutningar.

Anslutningen till ECL-portalen underlättas genom att den aktuella ECL Comfort
310-regulatorn ansluts till internet.

När ECL Comfort 310-regulatorn har anslutits till internet aktiverar Kunden den
aktuella funktionen på ECL Comfort 310-regulatorn och får ett lösenord för anslutning
och åtkomst till ECL-portalen. Kunden ansvarar för att hålla dessa uppgifter
säkra så att de inte kan användas av obehöriga personer. Danfoss ansvarar inte
för person- eller egendomsskador som drabbar Kunden eller tredje part på grund
av att Kunden inte har förvarat sina inloggningsuppgifter säkert.

5. Användning och ansvar

Kunden ansvarar inför Danfoss för åtgärder som Kunden eller personer som Kunden
har givit åtkomst till ECL-portalen utför och som är otillåtna eller bryter mot
avtalet på annat vis.

Kunden får inte använda ECL-portalen på något vis som är till Danfoss eller tredje
parts nackdel eller så att det orsakas tekniska svårigheter eller andra problem
med mobilkommunikationen.

Kunden får endast använda den utrustning som Danfoss föreskriver och endast när
den är i perfekt skick. Kunden måste omedelbart avlägsna utrustning som orsakar
störningar eller fel. Detta gäller även när godkänd utrustning enligt avsnitt
4 och 5 är defekt eller orsakar störningar eller fel. Om Kunden använder defekt
utrustning eller annan utrustning än den som föreskrivs av Danfoss gör han/hon
detta på egen risk och Danfoss ansvarar inte på något vis för svårigheter att
ansluta till ECL-portalen eller andra fel, avbrott eller annan skada eller förlust
som Kunden drabbas av som ett resultat av detta.

All användning av ECL-portalen på vis som avviker från villkoren i avsnitt 5
utgör ett allvarligt avtalsbrott.

Kunden ska ersätta Danfoss för skador som orsakas av medvetna eller försumliga
handlingar eller underlåtenhet från Kundens sida, eller från andra personer som
Kunden ansvarar för, i brott mot de villkor som anges i avsnitt 5 eller någon
annan del av avtalet.

6. Dataskydd

När Kunden loggar in på och använder ECL-portalen registrerar Danfoss automatiskt
åtkomstuppgifter och andra data som användaren tillhandahåller frivilligt vid
registrering på ECL-portalen. ECL Comfort 310-regulatorn registrerar även maskinvaru-
och givardata för värmesystemet (kallas sammantaget ECL-data). Du hittar mer
information om detta i Danfoss [sekretesspolicy].

Om Kunden registrerar ECL Comfort 310-regulatorer och värmesystem som används
av privata slutanvändare måste Kunden se till att dessa privata slutanvändare
tidigare har godkänt insamling, behandling och överföring av deras ECL-data.
Danfoss är ansvarig part enligt specifikationen i den aktuella sekretesspolicyn.
Uppgifter om syfte, insamling, behandling och överföring av ECL-data finns i
Danfoss sekretesspolicy (se Bilaga 1).

Kunden åtar sig att omedelbart meddela Danfoss om en ECL Comfort 310-regulator
har registrerats för en slutanvändare som inte tidigare har givit oss formellt
godkännande att använda dessa data. Kunden kan använda exempeltexten i bilagan
för att få slutanvändarens samtycke till att användningen av dessa data.

Kunden åtar sig även att omedelbart meddela Danfoss om en slutanvändare drar
tillbaka sitt tidigare godkännande.

Kunden ansvarar ensam för alla skador som Danfoss drabbas av genom Kundens försummelse
att inhämta eller fördröjning i att inhämta dataskyddsgodkännande. Detta inkluderar
särskilt alla böter som Danfoss kan åläggas av behöriga dataskyddsmyndigheter
på grund av försenade eller saknade samtyckesformulär för dataskydd.

7. Avtalets giltighetsperiod

Avtalet gäller inledningsvis under tolv (12) månader. Om ingen av parterna säger
upp avtalet senast trettio (30) dagar innan den aktuella orderperioden går ut
kommer både ordern och avtalet att förlängas med ytterligare tolv (12) månader
utan förändring av uppsägningstiden. Kunden kommer att informeras om sin rättighet
att säga upp avtalet i god tid innan tillhandahållningsperioden går ut, antingen
skriftligen, tillsammans med en faktura, via fax eller e‑post.

Kunden har inte rätt att avbryta tillhandahållandet av ECL-portalen, dvs. placera
den i vila under en period.

Avtalet måste sägas upp skriftligen.

När avtalet upphör avaktiverar Danfoss åtkomsten till ECL-portalen.

8. Ersättning och betalning

Kunden betalar Danfoss en årlig tillhandahållandeavgift som utgörs av ett engångsbelopp
för åtkomsträttigheter plus en extra avgift för varje registrerad ECL Comfort
310-regulator enligt det som visas i den aktuella prislistan.

Den årliga tillhandahållandeavgiften betalas i förskott. Den första årsavgiften
förfaller så snart avtalet för tillhandahållande av ECL-portalen har ingåtts.
Avgiften för nyregistrerade ECL Comfort 310-regulatorer beräknas proportionellt
för den återstående delen av orderperioden fram till nästa period och förfaller
när ECL Comfort 310-regulatorn har registrerats.

Kunden kan betala genom överföring eller med kreditkort eller med Danfoss-kuponger.
Danfoss godtar kreditkorten MasterCard och VISA. Kunden bekräftar att de är den
behöriga användaren av det angivna kreditkortet och tar fullt ansvar för att
angivna uppgifter är riktiga. När ordern har godkänts belastar Danfoss kreditkortskontot
med beloppet för tillhandahållandeavgiften. Kunden godkänner de verifieringsprocesser
som Danfoss utför i kontakt med kortutgivaren. Om kortutgivaren vägrar att betala
kan Danfoss inte tillåta (ytterligare) åtkomst till portalen. I sådana fall informerar
Danfoss omedelbart Kunden om situationen via e‑post.

När ett avtal om tillhandahållande av ECL-portalen förlängs kan priserna komma
att ändras för den nya perioden. I avsnitt 12 förklaras hur Kunden ska informeras
om sådana förändringar samt eventuella prisändringar under den aktuella tillhandahållandeperioden.
Om Kunden inte godtar prisändringen kan kunden säga upp avtalet enligt avsnitt 12.

Vid sen betalning har Danfoss rätt att ta ut lagstadgad dröjsmålsränta samt lagstadgade
kostnader för påminnelser och indrivning. Om Danfoss inte erhåller någon betalning
trots att påminnelse skickas ut och att en vänteperiod har gått ut har Danfoss
rätt att hindra Kunden från att komma åt eller använda ECL-portalen, enligt avsnitt 11.

9. Underhåll

Danfoss erbjuder följande stöd för ECL-portalen: Kunder som har frågor om ECL-portalen
hittar användbar information på webbplatsen (http://ecl.portal.danfoss.se), i
webbdokumentationen, avsnittet med vanliga frågor och felsökningsguiden. För
frågor som inte har hanterats på webbplatsen kan Kunderna dessutom använda ett
webbformulär för att skicka in frågor till en Danfoss-rådgivare.

Danfoss erbjuder även en supportlinje där Kunder som har svårt att registrera
sin ECL Comfort 310-regulator, eller som har problem med användningen av ECL-portalens
funktioner eller smarttelefon-appen kan få hjälp av Danfoss rådgivare.

Om Danfoss eller en representant för Danfoss begär detta måste Kunden tillåta
övervakning av den anslutna utrustningen när det är nödvändigt för tillhandahållandet
av ECL-portalen eller om det finns anledning att tro att den nämnda utrustningen
har anslutits i brott mot bestämmelserna i avsnitt 5.

10. Fel och stilleståndstid

Kunden är medveten om att fel och funktionsfel kan uppstå i överföringar och
att fel även kan orsakas av databehandlings- eller datakommunikationssystem som
tillhör Kunderna, Danfoss eller tredje part, framförallt användare av värmesystemet
där ECL Comfort 310-regulatorn är installerad. Danfoss avlägsnar fel och avbrott
som påverkar ECL-portalen inom skälig tid efter att de har rapporterats av Kunden.
Danfoss ansvarar inte för avbrott som orsakas av förhållanden som Danfoss inte
kan kontrollera.

Danfoss har rätt att hindra eller begränsa åtkomsten till ECL-portalen i de fall
det är nödvändigt av tekniska- eller driftmässiga skäl eller på grund av underhåll.
Detta gäller även åtkomst till webbplatsen (http://ecl.portal.danfoss.se).

Om ECL-portalen utvecklar ett fel eller drabbas av ett avbrott som Danfoss ansvarar
för får Kunden rabatt på den årliga tillhandahållandeavgiften för ECL-portalen
anpassat efter felet eller avbrottet. Rabatten beräknas från det datum och den
tid när Kunden rapporterade felet till Danfoss. Rabatten tillämpas på nästa faktura.

Kunden får ingen rabatt för fel och avbrott som orsakas av Kunden eller av orsaker
som Kunden ansvarar för. t.ex. om Kunden använder annan utrustning än den föreskrivna
eller om den använda utrustningen är uppenbart defekt eller visar tecken på att
ha manipulerats.

Om Kunden rapporterar ett fel som orsakats av Kunden eller under omständigheter
som Kunden ansvarar för måste Kunden ersätta Danfoss för rimliga felsökningskostnader.

11. Ansvarsbegränsning

Utöver de skador som förklaras i avsnitt 10 ansvarar Danfoss vid fall av ren
försumlighet endast för direkt förlust och skada utom i de fall där a) skadan
utgörs av dödsfall, fysiska skador eller försämrad hälsa, eller b) Danfoss har
brutit mot någon av sina uttryckliga garantier eller c) ansvaret är obligatoriskt
enligt lag vilket framförallt gäller vid fall som faller under produktansvarslagstiftningen
eller d) Danfoss har brutit mot en viktig avtalsförpliktelse. Viktiga avtalsförpliktelser
är sådana som är väsentliga för att avtalet ska gälla och som Kunden kan förlita
sig på.

Danfoss ansvar begränsas till förlust eller skada som uppstår genom avtal av
den här typen, vilket Danfoss rimligen ska ha kunnat förutse med tanke på omständigheter
och fakta som var kända för Danfoss när avtalet ingicks. Den här begränsningen
gäller inte a) vid fall av allvarlig försummelse eller ont uppsåt och inte heller
b) vid dödsfall, fysiska skador eller försämrad hälsa och inte heller c) där
Danfoss har brutit mot någon av sina uttryckliga garantier och inte heller d)
där ansvaret är obligatoriskt enligt lag vilket framförallt gäller vid fall som
faller under produktansvarslagstiftningen.

Danfoss befrias från de rättsliga konsekvenserna av att inte ha uppfyllt sina
skyldigheter enligt det här avtalet samt från eventuell skadeståndsskyldighet
om avtalsbrottet orsakas av omständigheter utanför Danfoss kontroll och som företaget
inte kan påverka i det fall dessa omständigheter hindrar, försvårar betydligt
eller fördröjer utförandet av Danfoss skyldigheter. Sådana omständigheter kan
innefatta handlingar eller underlåtenhet från en myndighet eller annan part som
Danfoss inte ansvarar för, ny eller ändrad lagstiftning, strejk, blockad, brand,
krig eller uppror, strömavbrott, översvämningar eller olyckor.

12. Blockering och uppsägning i förtid

Danfoss har rätt att avbryta eller begränsa Kundens åtkomst till ECL-portalen
omedelbart och tills annat meddelas om:
 • Kunden, eller personer som Kunden har givit tillgång till ECL-portalen, har
  gjort ingrepp på ECL Comfort 310-regulatorer utan att inhämta tillstånd att göra
  detta från användarna av värmesystemen där dessa ECL Comfort 310-regulatorer
  är installerade eller
 • Kunden bryter mot användningsvillkoren i avsnitt 5 eller använder ECL-portalen
  på något annat olämpligt sätt eller
 • Danfoss eller någon av dess företrädare omotiverat hindras från att övervaka
  utrustningen enligt avsnitt 8 eller
 • Kunden inte fullgör ett utlöpt åtagande inom 15 dagar efter att ha mottagit
  en påminnelse.

Kunden får ingen rabatt eller ersättning för perioder med avbruten eller begränsad
åtkomst som har orsakats av någon av ovanstående överträdelser. Om det inte finns
någon annan orsak till avbrott eller begränsning måste Danfoss återaktivera ECL-portalen
så snart Kunden har slutat att bryta mot avtalet. I sådana fall har Danfoss rätt
att ta ut en avgift för ytterligare arbete, enligt aktuell prislista, för varje
sådan aktivering och avaktivering av ECL-portalen.

Danfoss har rätt att säga upp det här avtalet för ECL-portalen utan föregående
meddelande om:
 • Kunden, eller personer som Kunden har givit tillgång till ECL-portalen, har
  gjort ingrepp på ECL Comfort 310-regulatorer utan att inhämta tillstånd att göra
  detta från användarna av värmesystemen där dessa ECL Comfort 310-regulatorer
  är installerade eller
 • Kunden bryter mot användningsvillkoren i avsnitt 5 eller använder ECL-portalen
  på något annat olämpligt sätt eller
 • Kunden bryter mot något annat krav i det här avtalet och överträdelsen är
  betydande
 • Kunden är mer än 30 dagar försenad med betalning av en icke obetydlig andel
  av tillhandahållandeavgiften eller
 • Kunden blir insolvent, påbörjar skuldsaneringsförhandlingar eller inte kan
  betala

och vid uppmaning om att lösa situationen inte gör detta inom 14 dagar efter
att ha tagit emot en sådan uppmaning.

13. Ändringar

De här allmänna villkoren gäller tills annat meddelas. Danfoss har rätt att,
inom rimliga gränser, ändra dessa villkor eller villkoren för att använda ECL-portal-tjänsterna
eller deras omfattning, framförallt för att modifiera eller ersätta enskilda
funktioner och justera priser, när det är nödvändigt för objektiva förbättringar
av tjänsten eller för att efterleva finansiella, juridiska eller andra åtgärder.
Kunderna måste informeras om sådana förändringar minst tre (3) månader före deras
implementering genom brev, fax eller e‑-post som skickas till Kundens senast
kända adress. Mindre förändringar meddelas minst en (1) månad före implementeringen.

Om några ändringar meddelas under avtalsperioden som är till nackdel för Kunden
och Kunden inte godtar ändringarna av avtalsvillkoren har Kunden rätt att avsluta
avtalet för ECL-portalen från det datum ändringen införs såvida detta meddelas
före detta datum. Kunden anses ha accepterat ändringarna om Kunden fortsätter
att använda ECL-portalen efter att ändringarna har trätt i kraft. När Danfoss
informerar Kunden om de planerade ändringarna påminner de även Kunden om att
fortsatt användning av ECL-portalen efter att ändringarna har trätt i kraft utgör
ett godkännande av ändringarna.

14. Överlåtelse av avtal

Kunden kan överlåta avtalet om Danfoss godtar detta. Danfoss måste ge sitt godkännande
om kunden har uppfyllt sina avtalsåtaganden och den nya kunden godtas av Danfoss.
Detta kan inte nekas utan skäliga orsaker. Både överlåtelsen och godkännandet
måste ske skriftligen.

Danfoss har rätt att överlåta sina avtalsrättigheter och skyldigheter till tredje
part. Om Danfoss utnyttjar den här rätten har Kunden rätt att säga upp avtalet
med omedelbar verkan. Uppsägningen får endast göras inom en period på en månad
efter att Kunden informeras om Danfoss överlåtelse av sina rättigheter eller
skyldigheter.

15. Gällande lag och tvister

Eventuella tvister som uppstår genom eller i samband med avtalet för tillhandahållandet
av ECL-portalen är endast underställda tysk lag, med undantag för bestämmelserna
i Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor
(CISG). Jurisdiktionen för tvister som uppstår genom eller i samband med avtalet
för tillhandahållandet av ECL-portalen anges i författningen.


Allmänna villkor för Danfoss A/S för tillhandahållande av ECL-portalen ”Bas”

1. Allmänt

De här villkoren gäller för avtal om ECL-portaltjänster mellan

Danfoss A/S, (”Danfoss”)
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Danmark

och privatpersonen eller den juridiska personen (”Kunden”) som beställer dessa
tjänster från ECL-portalen.

En förutsättning för användning av ECL-portalen är att en ”ECL Comfort 310-regulator”
köps och installeras för värmesystemet samt att den föreskrivna Danfoss-nätanslutningsutrustningen
finns tillgänglig (nödvändig och föreskriven utrustning för ECL-portalen). Kunden
kan beställa båda dessa från installationsteknikern eller från annan plats. Kunden
faktureras för utrustningen av den aktuella teknikern eller den andra källan.
De här tjänsterna är inte en del av det här avtalet med Danfoss.

2. Ingående av avtal

Endast avtal på det lokala språket kan ingås på portalen.
Schemat med föreslagna tjänster på http://ecl.portal.danfoss.se är inte ett bindande
erbjudande. Kunden ingår ett bindande avtal genom att gå igenom webbeställningsprocessen,
fylla i all information som efterfrågas och i slutet av processen klicka på knappen
”Beställ”. Kunden ombeds registrera sina data eller – om Kunden inte redan har
gjort detta – ange sina tidigare registrerade kundinloggningsuppgifter. En order
kan endast skickas in om Kunden har registrerat sig, har godkänt Danfoss Allmänna
villkor, har godkänt Sekretesspolicyn och inkluderat båda dessa delar genom att
markera de aktuella kryssrutorna. Om Kunden gör några misstag under orderprocessen
kan de korrigeras innan ordern skickas in genom att klicka på knappen ”Varukorg”
och använda funktionen Radera eller Ändra. Danfoss bekräftar ordermottagningen
med ett automatiskt e‑postmeddelande. Det innebär dock inte att ordern är godkänd
än. Om Danfoss godtar erbjudandet får Kunden en orderbekräftelse och tillgång
till ECL-portalen.

Danfoss sparar avtalstexten tillsammans med Kundens orderdata. Om Kunden vill
ha en papperskopia går det att skriva ut orderbekräftelsen.

Kunden kan via webben hämta smarttelefonapplikationer för ECL-portalen för ett
antal olika operativsystem. Detta ger upphov till ytterligare kostnader, både
för smarttelefonapplikationen och den nödvändiga dataanslutningen.

3. Omfattning

ECL-portalen tillåter Kunden att använda en egen dator eller en smarttelefon-app
för att personligen logga in på webbplatsen för ECL-portalen på http://ecl.portal.danfoss.se
för att övervaka och styra värmesystemen där ECL Comfort 310-regulatorn är installerad
och växla mellan ett antal förinställda inställningar.

4. Anslutning

ECL-portalen använder en internetanslutning för att övervaka systemanvändningen.

ECL-portalen är avsedd för personligt bruk och får endast användas för avsedda
syften. Åtkomsten tillåter inte några andra anslutningar.

Anslutningen till ECL-portalen underlättas genom anslutning av den aktuella ECL
Comfort 310-regulatorn till internet.

När ECL Comfort 310-regulatorn har anslutits till internet aktiverar Kunden den
aktuella funktionen på ECL Comfort 310-regulatorn och får ett lösenord för anslutning
och åtkomst till ECL-portalen. Kunden ansvarar för att hålla personliga inloggningsuppgifter
säkra så att de inte kan användas av obehöriga personer. Danfoss ansvarar inte
för person- eller egendomsskador som drabbar Kunden eller tredje part på grund
av att Kunden inte har förvarat sina inloggningsuppgifter säkert.

5. Användning och ansvar

Kunden bekräftar att den och alla personer som den ger åtkomst till ECL-portalen
har behörighet att få tillgång till ECL Comfort 310-regulatorn och mer specifikt
att utföra sådana åtgärder som beskrivs i avsnitt 3.

Kunden ansvarar inför Danfoss för åtgärder som Kunden eller personer som Kunden
har givit åtkomst till ECL-portalen utför och som är otillåtna eller bryter mot
avtalet på annat vis.

Kunden får inte använda ECL-portalen på något vis som är till Danfoss eller tredje
parts nackdel eller så att det orsakas tekniska svårigheter eller andra problem
med mobilkommunikationen.

Kunden får endast använda den utrustning som Danfoss föreskriver och endast när
den är i perfekt skick. Kunden måste omedelbart avlägsna utrustning som orsakar
störningar eller fel. Detta gäller även när godkänd utrustning enligt avsnitt
4 och 5 är defekt eller orsakar störningar eller fel. Om Kunden använder defekt
utrustning eller annan utrustning än den som föreskrivs av Danfoss gör den detta
på egen risk och Danfoss ansvarar inte på något vis för svårigheter att ansluta
till ECL-portalen eller andra fel, avbrott eller annan skada eller förlust som
Kunden drabbas av som ett resultat av detta.

All användning av ECL-portalen på vis som avviker från villkoren i avsnitt 5
utgör ett allvarligt avtalsbrott.

Kunden ska ersätta Danfoss för skador som orsakas av medvetna eller försumliga
handlingar eller underlåtenhet från Kundens sida, eller från andra personer som
Kunden ansvarar för, i brott mot de villkor som anges i avsnitt 6 eller någon
annan del av avtalet.

6. Avtalets giltighetsperiod

Avtalet gäller inledningsvis i fem år. Kunden har inte rätt att avbryta tillhandahållandet
av ECL-portalen, dvs. placera den i vila under en period. Danfoss kan förlänga
avtalets giltighetsperiod genom att fortsätta att göra ECL-portalen tillgänglig
efter att de fem åren har gått. Detta innebär inga ytterligare kostnader för
Kunden. Kunden godtar förlängningen genom att fortsätta att använda ECL-portalen
efter att de fem åren har gått. Danfoss behöver inte göra någon sådan förlängning
och hindras inte från att säga upp avtalet för tillhandahållande av ECL-portalen
efter de fem åren eller vid en senare tidpunkt, eller från att införa en ny,
avgiftsbaserad version av portalen. När avtalet upphör avaktiverar Danfoss åtkomsten
till ECL-portalen.

7. Ersättning och betalning

Under de första fem åren av tillhandahållandet betalar Kunden ett engångsbelopp
till Danfoss för tillhandahållandet. Om tillhandahållandeperioden förlängs kan
Kunden fortsätta att använda ECL-portalen utan ytterligare betalning.

Tillhandahållandeavgiften betalas i förskott och förfaller så snart en order
har lagts. Kunden kan betala genom överföring eller med kreditkort eller med
Danfoss-kuponger. Danfoss godtar kreditkorten MasterCard och VISA. Kunden bekräftar
att den är den behöriga användaren av det angivna kreditkortet och tar fullt
ansvar för att angivna uppgifter är riktiga. När ordern har godkänts belastar
Danfoss kreditkortskontot med beloppet för tillhandahållandeavgiften. Kunden
godkänner de verifieringsprocesser som Danfoss utför i kontakt med kortutgivaren.
Om kortutgivaren vägrar att betala kan Danfoss inte utföra beställningen. I sådana
fall informerar Danfoss omedelbart Kunden om situationen via e‑post.

Vid sen betalning har Danfoss rätt att ta ut lagstadgad dröjsmålsränta samt lagstadgade
kostnader för påminnelser och indrivning. Om Danfoss inte erhåller någon betalning
trots att påminnelse skickas ut och att en vänteperiod har gått ut har Danfoss
rätt att hindra Kunden från att komma åt eller använda ECL-portalen, enligt avsnitt 11.

8. Underhåll

Danfoss erbjuder följande stöd för ECL-portalen: Kunder som har frågor om ECL-portalen
hittar användbar information på webbplatsen (http://ecl.portal.danfoss.se), i
webbdokumentationen, avsnittet med vanliga frågor och felsökningsguiden. Danfoss
tillhandahåller även ett webbformulär där Kunden kan skicka in frågor som ännu
inte har hanterats på webbplatsen så att en Danfoss-rådgivare kan titta på dem.

Om Danfoss eller en representant för Danfoss begär detta måste Kunden tillåta
övervakning av den anslutna utrustningen när det är nödvändigt för tillhandahållandet
av ECL-portalen eller om det finns anledning att tro att den nämnda utrustningen
har anslutits i brott mot bestämmelserna i avsnitt 5.

9. Fel och stilleståndstid

Kunden är medveten om att fel och funktionsfel kan uppstå i överföringar och
att fel även kan orsakas av databehandlings- eller datakommunikationssystem som
tillhör Kunderna, Danfoss eller tredje part. Danfoss avlägsnar fel och avbrott
som påverkar ECL-portalen inom skälig tid efter att de har rapporterats av Kunden.
Danfoss ansvarar inte för avbrott som orsakas av förhållanden som Danfoss inte
kan kontrollera.

Danfoss har rätt att hindra eller begränsa åtkomsten till ECL-portalen i de fall
det är nödvändigt av tekniska- eller driftmässiga skäl eller driftanledningar
eller på grund av underhåll. Detta gäller även åtkomst till webbplatsen (http://ecl.portal.danfoss.se).

Om ECL-portalen utvecklar ett fel eller drabbas av ett avbrott som Danfoss ansvarar
för får Kunden en rabatt på tillhandahållandeavgiften för ECL-portalen anpassat
efter felet eller avbrottet. Rabatten beräknas från det datum och den tid när
Kunden rapporterade felet till Danfoss. Rabatten återbetalas till Kunden.

Kunden får ingen rabatt för fel och avbrott som orsakas av Kunden eller av orsaker
som Kunden ansvarar för, t.ex. om Kunden använder annan utrustning än den föreskrivna
eller om den använda utrustningen är uppenbart defekt eller visar tecken på att
ha manipulerats.

Om Kunden rapporterar ett fel som orsakats av Kunden eller under omständigheter
som Kunden ansvarar för måste Kunden ersätta Danfoss för rimliga felsökningskostnader.

10. Ansvarsbegränsning

Utöver de skador som förklaras i avsnitt 9 ansvarar Danfoss vid fall av ren försumlighet
endast för direkt förlust och skada utom i de fall där a) skadan utgörs av dödsfall,
fysiska skador eller försämrad hälsa, eller b) Danfoss har brutit mot någon av
sina uttryckliga garantier eller c) ansvaret är obligatoriskt enligt lag vilket
framförallt gäller vid fall som faller under produktansvarslagstiftningen eller
d) Danfoss har brutit mot en viktig avtalsförpliktelse. Viktiga avtalsförpliktelser
är sådana som är väsentliga för att avtalet ska gälla och som Kunden kan förlita
sig på.

Danfoss ansvar begränsas till förlust eller skada som uppstår genom avtal av
den här typen, vilket Danfoss rimligen ska ha kunnat förutse med tanke på omständigheter
och fakta som var kända för Danfoss när avtalet ingicks. Den här begränsningen
gäller inte a) vid fall av allvarlig försummelse eller ont uppsåt och inte heller
b) vid dödsfall, fysiska skador eller försämrad hälsa och inte heller c) där
Danfoss har brutit mot någon av sina uttryckliga garantier och inte heller d)
där ansvaret är obligatoriskt enligt lag vilket framförallt gäller vid fall som
faller under produktansvarslagstiftningen.

Danfoss befrias från de rättsliga konsekvenserna av att inte ha uppfyllt sina
skyldigheter enligt det här avtalet samt från eventuell skadeståndsskyldighet
om avtalsbrottet orsakas av omständigheter utanför Danfoss kontroll och som företaget
inte kan påverka i det fall dessa omständigheter hindrar, försvårar betydligt
eller fördröjer utförandet av Danfoss skyldigheter. Sådana omständigheter kan
innefatta att Kunden återtar sitt godkännande av den nödvändiga insamlingen och
behandlingen av Kundens data, handlingar eller underlåtenhet från en myndighet
eller annan part som Danfoss inte ansvarar för, ny eller ändrad lagstiftning,
strejk, blockad, brand, krig eller uppror, strömavbrott, översvämningar eller
olyckor.

11. Blockering och uppsägning i förtid

Danfoss har rätt att avbryta eller begränsa Kundens åtkomst till ECL-portalen
omedelbart och tills annat meddelas om:
 • Kunden bryter mot användningsvillkoren i avsnitt 6 eller använder ECL-portalen
  på något annat olämpligt sätt eller
 • Danfoss eller någon av dess företrädare omotiverat hindras från att övervaka
  utrustningen enligt avsnitt 9 eller
 • Kunden inte fullgör ett utlöpt åtagande inom 15 dagar efter att ha mottagit
  en påminnelse.

Kunden får ingen rabatt eller ersättning för perioder med avbruten eller begränsad
åtkomst som har orsakats av någon av ovanstående överträdelser. Om det inte finns
någon annan orsak till avbrott eller begränsning måste Danfoss återaktivera ECL-portalen
så snart Kunden har slutat att bryta mot avtalet. I sådana fall har Danfoss rätt
att ta ut en avgift för ytterligare arbete, enligt aktuell prislista, för varje
sådan aktivering och avaktivering av ECL-portalen.

Danfoss har rätt att säga upp det här avtalet för ECL-portalen utan föregående
meddelande om:
 • Kunden bryter mot användningsvillkoren i avsnitt 6 eller använder ECL-portalen
  på något annat olämpligt sätt eller
 • Kunden bryter mot något annat krav i det här avtalet och överträdelsen är
  betydande
 • Kunden är mer än 30 dagar försenad med betalning av en icke obetydlig andel
  av tillhandahållandeavgiften

och vid uppmaning om att lösa situationen inte gör detta inom 14 dagar efter
att ha tagit emot en sådan uppmaning.

12. Ändringar

De här allmänna villkoren gäller tills annat meddelas. Danfoss har rätt att,
inom rimliga gränser, ändra dessa villkor eller villkoren för att använda ECL-portal-tjänsterna
eller deras omfattning, framförallt för att modifiera eller ersätta enskilda
funktioner när det är nödvändigt för objektiva förbättringar av tjänsten eller
för att efterleva finansiella, juridiska eller andra åtgärder. Kunderna måste
informeras om sådana förändringar minst tre (3) månader före deras implementering
genom brev, fax eller e‑-post som skickas till Kundens senast kända adress. Mindre
förändringar meddelas minst en (1) månad före implementeringen.

13. Överlåtelse av avtal

Kunden kan överlåta avtalet om Danfoss godtar detta. Danfoss måste ge sitt godkännande
om kunden har uppfyllt sina avtalsåtaganden och den nya kunden godtas av Danfoss.
Detta kan inte nekas utan skäliga orsaker. Både överlåtelsen och godkännandet
måste ske skriftligen.

Danfoss har rätt att överlåta sina avtalsrättigheter och skyldigheter till tredje
part. Om Danfoss utnyttjar den här rätten har Kunden rätt att säga upp avtalet
med omedelbar verkan. Uppsägningen får endast göras inom en period på en månad
efter att Kunden informeras om Danfoss överlåtelse av sina rättigheter eller
skyldigheter.

14. Gällande lag och tvister

Eventuella tvister som uppstår genom eller i samband med avtalet för tillhandahållandet
av ECL-portalen är endast underställda tysk lag, med undantag för bestämmelserna
i Förenta nationernas angående avtal om internationella köp av varor (CISG).
Jurisdiktionen för tvister som uppstår genom eller i samband med avtalet för
tillhandahållandet av ECL-portalen anges i författningen.

Retur


Hämtar...