Warunki korzystania z usługi

Warunki umowy biznesowej (dla nabywców usług ECL Portal) oraz

warunki umowy podstawowej (dla osób fizycznych które zakupiły usługi ECL Portal)

Ogólne warunki umowy o świadczenie usług biznesowych ECL Portal z firmą Danfoss
A/S

1.    Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie w przypadku spółek, podmiotów prawa
publicznego i funduszy celowych w zakresie umów o świadczenie usług biznesowych
ECL Portal („ECL Portal”) pomiędzy

firmą Danfoss A/S („Danfoss”)
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Dania

oraz nabywcą usług ECL Portal („Klient”).

Warunkiem wstępnym korzystania z usług ECL Portal jest zakup i instalacja regulatora
„ECL Comfort 310” przeznaczonego do układu lub układów ogrzewania objętych zarządzaniem
oraz dostępność wymaganego sprzętu firmy Danfoss do obsługi połączenia sieciowego
(wyposażenia niezbędnego i wymaganego do korzystania z usług ECL Portal). Warunki
dostarczenia tego wyposażenia nie stanowią przedmiotu niniejszej umowy z firmą
Danfoss.

Aby móc korzystać z usług ECL Portal, Klient oraz wszystkie osoby, którym Klient
umożliwi dostęp do usług ECL Portal, muszą być upoważnione do uzyskiwania dostępu
do regulatora ECL Comfort 310 w celu monitorowania układów ogrzewania i sterowania
nimi za pośrednictwem portalu ECL przez użytkownika lub użytkowników układów
ogrzewania, w których regulator ECL Comfort 310 jest zainstalowany. Obowiązkiem
Klienta jest upewnić się, że dysponuje on tego typu upoważnieniem do korzystania
z objętych umową usług ECL Portal dla każdego regulatora ECL Comfort 310 zarejestrowanego
przez Klienta w portalu ECL przez cały okres korzystania z portalu ECL. Relacje
pomiędzy Klientem a użytkownikami obsługiwanych układów ogrzewania nie są przedmiotem
niniejszej umowy z firmą Danfoss. Klient zobowiązuje się zabezpieczyć firmę
Danfoss przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich zgłaszanymi wobec firmy Danfoss
w związku z korzystaniem z usług ECL Portal przez Klienta i/lub wszelkie inne
osoby, którym Klient umożliwił dostęp do usług ECL Portal, oraz zrekompensować
firmie Danfoss wszelkie szkody lub koszty poniesione przez firmę Danfoss w wyniku
tego rodzaju roszczeń osób trzecich, w tym wszelkie koszty oskarżenia lub obrony.

2. Zawarcie umowy

W portalu mogą być zawierane wyłącznie umowy w języku lokalnym.
Wykaz możliwych usług przedstawiony na stronie internetowej http://ecl.portal.danfoss.com
nie stanowi wiążącej oferty. Klient składa wiążącą ofertę poprzez realizację
procesu złożenia zamówienia online, podanie wszystkich wymaganych informacji
oraz kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” na koniec tego procesu. Klient jest
proszony o zarejestrowanie swoich danych lub, jeśli nie zrobiono tego wcześniej,
o wprowadzenie uprzednio zarejestrowanych danych logowania Klienta. Zamówienie
może zostać wysłane i złożone pod warunkiem, że Klient dokonał rejestracji, wyraził
zgodę na warunki ogólne umowy z firmą Danfoss, zaakceptował warunki polityki
prywatności oraz zaznaczył obie te opcje w zamówieniu, klikając odpowiednie pola
wyboru. W przypadku, gdy Klient popełni błąd podczas składania zamówienia, można
go poprawić przed wysłaniem zamówienia, klikając przycisk „Koszyk” oraz korzystając
z funkcji Usuń lub Zmień, w zależności od potrzeb. Firma Danfoss potwierdza otrzymanie
każdego zamówienia za pomocą automatycznie wygenerowanej wiadomości e‑mail, co
nie jest jednak równoznaczne z przyjęciem oferty. Jeśli firma Danfoss zaakceptuje
ofertę, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia oraz możliwość korzystania z
dostępu do portalu ECL.

Firma Danfoss będzie przechowywać tekst umowy wraz z danymi dotyczącymi zamówienia
złożonego przez Klienta. Jeśli Klient chce zachować kopię drukowaną tego dokumentu,
istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia zamówienia.

Klient może pobrać z Internetu aplikacje do obsługi portalu ECL na telefon typu
smartphone dostępne dla różnych systemów operacyjnych. Może to wiązać się z dodatkowymi
opłatami, zarówno za aplikacje na telefon typu smartphone, jak i za połączenie
transmisji danych.

3. Zakres

Portal ECL umożliwia Klientowi logowanie się przy użyciu komputera lub aplikacji
na telefon typu smartphone na stronie głównej („Strona internetowa”) usług ECL
Portal pod adresem http://ecl.portal.danfoss.com w celu monitorowania układów
ogrzewania, w których zainstalowano regulator ECL Comfort 310, oraz sterowania
tymi układami. Klient może zarejestrować w portalu ECL wiele regulatorów ECL
Comfort 310.

4. Połączenie

Portal ECL korzysta z połączenia internetowego w celu monitorowania działania
układów.

Portalu ECL można używać wyłącznie w celach, do których jest on przeznaczony.
Dostęp do portalu nie zezwala na nawiązywanie jakichkolwiek innych połączeń.

Połączenie z portalem ECL jest możliwe po podłączeniu odpowiedniego regulatora
ECL Comfort 310 do Internetu.

Po podłączeniu regulatora ECL Comfort 310 do Internetu Klient uruchamia odpowiednią
funkcję regulatora ECL Comfort 310 i otrzymuje hasło wymagane do nawiązania połączenia
z portalem ECL i uzyskania do niego dostępu. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie
bezpieczeństwa tych danych, aby uniemożliwić korzystanie z nich osobom nieupoważnionym.
Firma Danfoss nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za szkody lub straty
poniesione przez Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku niewłaściwego
zabezpieczenia danych logowania przez Klienta.

5. Użytkowanie i odpowiedzialność prawna

Klient ponosi odpowiedzialność względem firmy Danfoss za wszelkie działania podejmowane
bez upoważnienia lub niezgodnie z umową przez Klienta lub jakąkolwiek osobę lub
osoby, którym Klient umożliwił dostęp do portalu ECL.

Klient nie może korzystać z portalu ECL w sposób, który mógłby zaszkodzić firmie
Danfoss lub jakimkolwiek osobom trzecim bądź powodować problemy techniczne lub
inne dotyczące komunikacji bezprzewodowej.

Klient może używać wyłącznie sprzętu wskazanego przez firmę Danfoss i tylko wówczas,
gdy sprzęt jest sprawny. Klient jest zobowiązany natychmiast przerwać korzystanie
ze sprzętu powodującego zakłócenia lub awarie. Dotyczy to także przypadków, gdy
autoryzowany sprzęt określony w punktach 4 i 5 jest wadliwy lub powoduje zakłócenia
lub awarie. Klient korzysta z wadliwego sprzętu lub sprzętu innego niż wskazany
przez firmę Danfoss na własną odpowiedzialność. Firma Danfoss nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za trudności z połączeniem z portalem ECL bądź jakiekolwiek
inne awarie, zakłócenia lub inne szkody czy straty poniesione przez Klienta w
wyniku takich działań.

Korzystanie z portalu ECL w sposób niezgodny z warunkami przedstawionymi w punkcie 5
stanowi poważne naruszenie umowy.

Klient jest zobowiązany zrekompensować firmie Danfoss wszelkie szkody lub straty
spowodowane jakimikolwiek celowym działaniem lub zaniedbaniem lub zaniechaniem
ze strony Klienta lub wszelkich osób, za które Klient ponosi odpowiedzialność,
niezgodnym z warunkami określonymi w punkcie 5 lub jakiejkolwiek innej części
umowy.

6. Ochrona danych

Kiedy Klient loguje się do portalu ECL i z niego korzysta, firma Danfoss automatycznie
zapisuje dane dostępowe i inne dane dobrowolnie podawane przez użytkownika podczas
rejestracji w portalu ECL. Ponadto regulator ECL Comfort 310 zapisuje dane dotyczące
sprzętu i czujników obsługujących dany układ ogrzewania (łącznie określanych
jako „dane ECL”). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce
prywatności firmy Danfoss [Polityka prywatności ].

W przypadku rejestrowania regulatorów ECL Comfort 310 i układów ogrzewania używanych
przez prywatnych użytkowników końcowych Klient musi upewnić się, że prywatni
użytkownicy końcowi wyrazili zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie
danych ECL, które ich dotyczą. Firma Danfoss pozostaje stroną odpowiedzialną
zgodnie z postanowieniami odpowiedniej Polityki prywatności. Szczegółowe informacje
na temat przeznaczenia, gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych ECL można
znaleźć w Polityce prywatności firmy Danfoss (patrz Załącznik 1).

Klient zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować firmę Danfoss o zarejestrowaniu
regulatora ECL Comfort 310 na użytkownika końcowego, który nie wyraził formalnej
zgody na użytkowanie swoich danych. W celu uzyskania zgody użytkownika końcowego
na użytkowanie jego danych Klient może wykorzystać przykładowy tekst podany w
Załączniku.

Klient zobowiązuje się również bezzwłocznie poinformować firmę Danfoss o wycofaniu
przez użytkownika końcowego wcześniej udzielonej zgody.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i obciążenia poniesione
przez firmę Danfoss spowodowane nieuzyskaniem przez Klienta zgody na przetwarzanie
danych lub opóźnieniem w uzyskaniu tej zgody. Dotyczy to w szczególności wszelkich
kar nałożonych na firmę Danfoss przez odpowiednie organy ochrony danych osobowych
z tytułu opóźnionych lub brakujących oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych.

7. Czas obowiązywania umowy

Umowa obejmuje początkowo okres dwunastu (12) miesięcy. Jeśli żadna ze stron
nie wypowie umowy w terminie co najmniej trzydziestu (30) dni przed upływem bieżącego
okresu zamówienia, zamówienie i umowa zostaną przedłużone o kolejne dwanaście
(12) miesięcy, z niezmienionym okresem wypowiedzenia. Klient zostanie poinformowany
o przysługujących mu prawach dotyczących wypowiedzenia w rozsądnym terminie przed
upływem okresu świadczenia usługi drogą listowną (łącznie z fakturą), faksem
lub za pośrednictwem poczty e‑mail.

Klient nie ma prawa zawiesić świadczenia usług ECL Portal, np. zawieszając jego
użytkowanie na określony czas.

Wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy firma Danfoss dezaktywuje dostęp użytkownika
do usług ECL Portal.

8. Zwrot kosztów i płatności

Klient dokonuje na rzecz firmy Danfoss rocznej opłaty za usługi, na którą składa
się kwota ryczałtowa za prawa dostępu oraz opłata dodatkowa za każdy zarejestrowany
regulator ECL Comfort 310 według aktualnego cennika.

Roczna opłata za usługi jest płatna z góry. Pierwszą roczną opłatę za usługi
należy uiścić po zawarciu umowy o świadczenie usług ECL Portal. Opłata za nowozarejestrowane
regulatory ECL Comfort 310 jest obliczana proporcjonalnie za pozostałą część
okresu zamówienia do początku następnego okresu. Należy ją uiścić po zarejestrowaniu
regulatora ECL Comfort 310.

Klient może dokonać opłaty przelewem lub kartą kredytową albo bonem zakupowym
wydanym przez firmę Danfoss. Firma Danfoss akceptujee karty kredytowe MasterCard
i VISA. Klient potwierdza, że jest uprawnionym posiadaczem określonej karty kredytowej
i ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność określonych danych. Po przyjęciu
zamówienia firma Danfoss obciąży konto karty kredytowej kwotą opłaty za świadczenie
usług. Klient wyraża zgodę na procedury weryfikacyjne przeprowadzane przez firmę
Danfoss we współpracy z wydawcą karty. Jeśli wydawca karty odmówi realizacji
płatności, firma Danfoss nie zezwoli na kontynuowanie korzystania z dostępu do
portalu. W takich przypadkach firma Danfoss bezzwłocznie powiadomi Klienta o
zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty e‑mail.

W przypadku przedłużenia umowy o świadczenie usług ECL Portal ceny na nowy okres
obowiązywania umowy mogą ulec zmianie. W punkcie 12 przedstawiono objaśnienie
sposobu, w jaki Klient zostanie powiadomiony o tego typu zmianach oraz wszelkich
zmianach cen w trakcie bieżącego okresu świadczenia usług. Jeśli Klient nie zaakceptuje
zmiany cen, ma prawo do rozwiązania umowy zgodnie z postanowieniami w punkcie
12.

W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności firma Danfoss ma prawo naliczać
odsetki ustawowe oraz obciążyć Klienta kosztami upomnień i egzekucji. W przypadku
nieotrzymania przez firmę Danfoss płatności mimo wysłanych upomnień i upływu
okresu prolongaty firma Danfoss ma prawo odebrać Klientowi możliwość dostępu
do portalu ECL lub jego użytkowania, jak określono w punkcie 11.

9. Konserwacja

Firma Danfoss oferuje wsparcie dotyczące usług ECL Portal w następującym zakresie:
W przypadku pytań dotyczących usług ECL Portal przydatne informacje można znaleźć
w witrynie internetowej (http://ecl.portal.danfoss.com), w dokumentacji online,
w dokumencie Często zadawane pytania (FAQ) oraz w przewodniku dotyczącym wykrywania
i usuwania usterek. Ponadto w przypadku kwestii, które nie zostały wyjaśnione
w witrynie internetowej, Klient może skorzystać z formularza online w celu wysłania
zapytania do konsultanta Danfoss.

Firma Danfoss nie zapewnia, ale umożliwia dostęp do infolinii, za pośrednictwem
której Klienci mający problemy z rejestracją zakupionych regulatorów ECL Comfort
310 lub z korzystaniem z poszczególnych funkcji portalu ECL bądź aplikacji na
telefon typu smartphone mogą uzyskać pomoc i wsparcie od konsultantów Danfoss.

Na żądanie firmy Danfoss lub pracownika działającego w imieniu firmy Danfoss
Klient jest zobowiązany zezwolić na monitorowanie podłączonego sprzętu w przypadku,
gdy jest to konieczne do świadczenia usług ECL Portal lub istnieją przesłanki
pozwalające przypuszczać, że rzeczony sprzęt został podłączony niezgodnie z zasadami
określonymi w punkcie 5.

10. Awarie i przerwy w pracy

Klient jest świadomy, że podczas przesyłania danych wystąpić mogą błędy i awarie
oraz że nieprawidłowości i awarie mogą być spowodowane działaniem systemów przetwarzania
lub transmisji danych należących do Klientów, firmy Danfoss lub osób trzecich,
w szczególności użytkowników układów ogrzewania, w których zainstalowano regulator
ECL Comfort 310. Firma Danfoss usunie usterki i przerwy w działaniu usług ECL
Portal w możliwie jak najkrótrzym terminie po zgłoszeniu ich przez Klienta.
Firma Danfoss nie jest zobowiązana do usuwania przerw w działaniu spowodowanych
czynnikami, nad którymi firma nie posiada kontroli.

Firma Danfoss ma prawo do przerwania lub ograniczenia dostępu do usług ECL Portal
w zakresie niezbędnym z przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych lub w związku
z pracami konserwacyjnymi. Dotyczy to także dostępu do witryny internetowej (http://ecl.portal.danfoss.com).

W przypadku usterek lub przerw w działaniu usług ECL Portal powstałych z winy
firmy Danfoss Klient otrzyma rabat na roczną opłatę za świadczenie usług ECL
Portal w wysokości odpowiedniej do zaistniałej usterki lub przerwy w działaniu.
Rabat zostanie naliczony od daty i godziny zgłoszenia problemu firmie Danfoss
przez Klienta. Rabat zostanie uwzględniony w kolejnej fakturze.

Klient nie otrzyma żadnych zniżek z tytułu usterek lub przerw w działaniu spowodowanych
przez Klienta lub czynniki, za które Klient ponosi odpowiedzialność, np. w przypadku
korzystania ze sprzętu innego niż wymagany przez firmę Danfoss lub użytkowania
sprzętu, który jest ewidentnie niesprawny lub wykazuje oznaki ingerencji.

W przypadku zgłoszenia przez Klienta usterki spowodowanej przez Klienta lub czynniki,
za które jest on odpowiedzialny, Klient jest zobowiązany zwrócić firmie Danfoss
koszty wykrycia i usunięcia usterki w uzasadnionej wysokości.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Oprócz szkód określonych w punkcie 10 w przypadku zwykłego zaniedbania firma
Danfoss ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie straty i szkody, z
wyjątkiem sytuacji, gdy a) szkoda obejmuje zgon, obrażenia ciała lub uszczerbek
na zdrowiu, b) firma Danfoss naruszyła wyraźnie postanowienia gwarancyjne, c)
występuje odpowiedzialność ustawowa, co dotyczy w szczególności przypadków podlegających
Ustawie o odpowiedzialności za produkt (Product Liability Act), lub d) firma
Danfoss naruszyła podstawowe zobowiązanie umowne; przy czym podstawowe zobowiązania
umowne to zobowiązania, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy i których wykonania Klient może zwykle oczekiwać.

Odpowiedzialność firmy Danfoss jest ograniczona do strat i szkód zazwyczaj wynikających
z tego typu umów, których wystąpienie firma Danfoss mogła przewidzieć na podstawie
okoliczności i faktów, do których miała dostęp w momencie zawierania umowy.
Ograniczenie nie dotyczy przypadków a) rażącego zaniedbania lub umyślności, b)
zgonów, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, c) naruszenia przez firmę Danfoss
jednej z wyraźnych gwarancji, d) występowania odpowiedzialności ustawowej, co
dotyczy w szczególności przypadków podlegających Ustawie o odpowiedzialności
za produkt.

Firma Danfoss nie ponosi konsekwencji prawnych niewykonania zobowiązań umownych
oraz jest zwolniona z odpowiedzialności za ewentualne szkody, jeśli niewykonanie
zostało spowodowane okolicznościami, które pozostają poza jej kontrolą i których
nie jest w stanie naprawić, jeśli okoliczności te uniemożliwiają, znacząco utrudniają
lub opóźniają wykonanie jej zobowiązań. Do takich okoliczności można zaliczyć
działania lub zaniechanie działań ze strony władz lub innej strony trzeciej,
za które firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności, nowe lub zmienione przepisy
prawa, strajki, blokady, pożar, wojnę lub powstanie, przerwy w dostawie prądu,
powodzie lub wypadki.

12. Blokowanie i wcześniejsze wypowiedzenie umowy

Firma Danfoss ma prawo bezzwłocznie i do odwołania zablokować lub ograniczyć
dostęp Klienta do usług ECL Portal:
 • w przypadku dokonania przez Klienta lub osoby, którym Klient umożliwił dostęp
  do usług ECL Portal, ingerencji w regulatory ECL Comfort 310 bez upoważnienia
  wydanego przez użytkowników układów ogrzewania, w których te regulatory ECL Comfort
  310 są zainstalowane;
 • w przypadku naruszenia przez Klienta warunków użytkowania określonych w punkcie 5
  lub wykorzystywania usług ECL Portal do niewłaściwych celów;
 • w przypadku uniemożliwienia firmie Danfoss lub jej przedstawicielowi monitorowania
  sprzętu zgodnie z zapisem w punkcie 8;
 • w przypadku nieuregulowania przez Klienta zaległego zobowiązania w ciągu
  15 dni od otrzymania upomnienia.

Klient nie otrzyma żadnej zniżki ani zwrotu kosztów z tytułu okresów zablokowanego
lub ograniczonego dostępu wynikających z jednego z powyższych naruszeń. W przypadku
ustania przyczyny zablokowania lub ograniczenia firma Danfoss jest zobowiązana
przywrócić pełny dostęp do usług ECL Portal natychmiast po zaprzestaniu naruszania
umowy przez Klienta. W takich sytuacjach firma Danfoss ma prawo obciążyć Klienta
opłatą za dodatkową pracę według aktualnego cennika za każdą tego typu aktywację
i dezaktywację usług ECL Portal.

Firma Danfoss ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę o świadczenie usług ECL Portal
bez uprzedniego powiadomienia:
 • w przypadku dokonania przez Klienta lub osoby, którym Klient umożliwił dostęp
  do usług ECL Portal, ingerencji w regulatory ECL Comfort 310 bez upoważnienia
  wydanego przez użytkowników układów ogrzewania, w których te regulatory ECL Comfort
  310 są zainstalowane;
 • w przypadku naruszenia przez Klienta warunków użytkowania określonych w punkcie 5
  lub wykorzystywania usług ECL Portal do niewłaściwych celów;
 • w przypadku znaczącego naruszenia przez Klienta jakichkolwiek innych wymogów
  niniejszej umowy;
 • w przypadku zwłoki w uiszczeniu przez Klienta znacznej części opłaty za świadczenie
  usług wynoszącej ponad 30 dni;
 • w przypadku ogłoszenia przez Klienta niewypłacalności, rozpoczęcia negocjacji
  dotyczących restrukturyzacji zadłużenia lub niezdolności do zapłaty;

oraz w przypadku, gdy wezwany do rozwiązania tego problemu nie dokona tego w
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

13. Zmiany

Niniejsze warunki ogólne obowiązują do odwołania. Firma Danfoss ma prawo w sposób
uzasadniony wprowadzać zmiany niniejszych warunków lub warunków korzystania z
usług ECL Portal bądź ich zakresu, w szczególności w celu modyfikacji lub zmiany
poszczególnych funkcji i skorygowania cen w przypadkach, gdy jest to konieczne
dla poprawienia działania usług lub dostosowania się do ograniczeń prawnych,
finansowych lub innych. Klienci muszą zostać poinformowani o takich zmianach
co najmniej trzy (3) miesiące przed ich wprowadzeniem za pośrednictwem listu,
faksu lub wiadomości e‑mail wysłanej na ostatni znany adres Klienta. Drobne modyfikacje
będą ogłaszane w terminie co najmniej jednego (1) miesiąca przed ich wprowadzeniem.

W przypadku ogłoszenia w okresie obowiązywania umowy jakichkolwiek zmian, które
byłyby niekorzystne dla Klienta, oraz odmowy zaakceptowania ogłoszonych zmian
warunków umownych przez Klienta ma on prawo do rozwiązania umowy o świadczenie
usług ECL Portal w dniu wprowadzenia zmiany, pod warunkiem powiadomienia firmy
Danfoss o tym zamiarze przed datą wprowadzenia danej zmiany. Jeśli po wprowadzeniu
zmian Klient kontynuuje korzystanie z usług ECL Portal, uznaje się, że wprowadzone
zmiany zostały zaakceptowane. Informując Klienta o planowanych zmianach firma
Danfoss przypomni także, że dalsze korzystanie z usług ECL Portal po wprowadzeniu
zmian będzie oznaczać zgodę na te zmiany.

14. Przeniesienie umowy

Za zgodą firmy Danfoss Klient może dokonać przeniesienia umowy. Firma Danfoss
jest zobowiązana do udzielenia tej zgody, jeśli odchodzący klient wypełnił wszystkie
swoje zobowiązania umowne, a nowy klient uzyskał akceptację firmy Danfoss. Odmowa
akceptacji może nastąpić wyłącznie z uzasadnionych przyczyn. Zarówno przeniesienie,
jak i zgoda na jego dokonanie muszą zostać sporządzone na piśmie.

Firma Danfoss ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień i zobowiązań umownych
na osobę trzecią. W przypadku skorzystania przez firmę Danfoss z tego prawa Klient
ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Umowa może zostać
wypowiedziana jedynie w ciągu miesiąca od daty poinformowania Klienta o przeniesieniu
przez firmę Danfoss praw lub zobowiązań wynikających z umowy.

15. Obowiązujące przepisy prawa i spory

Wszelkie spory wynikające z umowy lub związane z umową o świadczenie usług ECL
Portal podlegają wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem postanowień Konwencji
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ewentualne
spory jakie powstaną na tle realizacji Umowy, będą w pierwszej kolejności wyjaśniane
w drodze polubownej. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej
właściwy do rozstrzygnięcia będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby strony
pozwanej.


Ogólne warunki umowy o świadczenie usług podstawowych ECL Portal z firmą
Danfoss A/S

1. Prawo odstąpienia od umowy

Następujące postanowienia mają zastosowanie w przypadku konsumentów w rozumieniu
art. 22 1 polskiego kodeksu cywilnego (KC):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument może odstąpić od umowy na piśmie (np. listownie, faksem lub za pośrednictwem
poczty e‑mail) w terminie 1 dni, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Do zachowania
tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Ten okres rozpoczyna
się po otrzymaniu na piśmie niniejszego oświadczenia dotyczącego prawa odstąpienia
od umowy, ale nie wcześniej niż po zawarciu umowy oraz po wypełnieniu przez firmę
Danfoss obowiązku informacyjnego. W celu zachowania zgodności z postanowieniami
dotyczącymi okresu odstąpienia od umowy powiadomienie o odstąpieniu od umowy
musi zostać wysłane przed upływem tego okresu. Powiadomienie o odstąpieniu od
umowy należy wysłać na poniższy adres:

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Dania
Adres email: _________________

KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy każda ze stron jest zobowiązana
do zwrotu wszelkich otrzymanych świadczeń lub towarów. W przypadku gdy Klient
dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty
dokonania przedpłaty. W przypadku, gdy zwrot niektórych lub wszystkich otrzymanych
świadczeń lub towarów jest niemożliwy lub znajdują się one w gorszym stanie,
Klient jest zobowiązany do wypłacenia firmie Danfoss rekompensaty z tytułu utraty
wartości, Może to oznaczać konieczność wypełnienia przez Klienta zobowiązań umownych
dotyczących płatności za okres do chwili odstąpienia od umowy. Obowiązek zwrotu
należy wypełnić w terminie 14 dni. W przypadku Klienta okres ten rozpoczyna się
w chwili wysłania powiadomienia o odstąpieniu umowy; w przypadku firmy Danfoss
— w chwili jego otrzymania. Danfoss ma obowiązek potwierdzenia otrzymania zwrotu
wydanych przez niego w związku z zawarciem umowy świadczeń lub towarów.

UWAGA SPECJALNA
Prawo Klienta do odstąpienia od umowy wygasa przed czasem jeśli, w odpowiedzi
na wyraźną prośbę Klienta, obie strony wykonały przedmiot umowy przed skorzystaniem
przez Klienta z tego prawa.

KONIEC OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki mają zastosowania w przypadku umów o świadczenie usług „ECL
Portal” pomiędzy

firmą Danfoss A/S („Danfoss”)
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Dania

oraz osobą fizyczną („Klient”), który zamawia te usługi z portalu ECL w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działanością zawodową lub gospodarczą.

Warunkiem wstępnym korzystania z usług ECL Portal jest zakup i instalacja regulatora
„ECL Comfort 310” przeznaczonego do układu ogrzewania oraz dostępność wymaganego
sprzętu firmy Danfoss do obsługi połączenia sieciowego (wyposażenia niezbędnego
i wymaganego do korzystania z usług ECL Portal). Klient może nabyć oba te urządzenia
u instalatora lub w innym miejscu. Klient otrzyma fakturę za zakup tego sprzętu
od instalatora lub z innego źródła. Te usługi nie stanowią przedmiotu niniejszej
umowy z firmą Danfoss.

3. Zawarcie umowy

W portalu mogą być zawierane wyłącznie umowy w języku lokalnym.
Wykaz możliwych usług przedstawiony na stronie internetowej http://ecl.portal.danfoss.com
nie stanowi wiążącej oferty. Klient składa wiążącą ofertę poprzez realizację
procesu złożenia zamówienia online, podanie wszystkich wymaganych informacji
oraz kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” na koniec tego procesu. Klient jest
proszony o zarejestrowanie swoich danych lub, jeśli nie zrobiono tego wcześniej,
o wprowadzenie uprzednio zarejestrowanych danych logowania Klienta. Zamówienie
może zostać wysłane i złożone pod warunkiem, że Klient dokonał rejestracji, wyraził
zgodę na warunki ogólne umowy z firmą Danfoss, zaakceptował warunki polityki
prywatności oraz zaznaczył obie te opcje w zamówieniu, klikając odpowiednie pola
wyboru. W przypadku, gdy Klient popełni błąd podczas składania zamówienia, można
go poprawić przed wysłaniem zamówienia, klikając przycisk „Koszyk” oraz korzystając
z funkcji Usuń lub Zmień, w zależności od potrzeb. Firma Danfoss potwierdza otrzymanie
każdego zamówienia za pomocą automatycznie wygenerowanej wiadomości e‑mail, co
nie jest jednak równoznaczne z przyjęciem oferty. Jeśli firma Danfoss zaakceptuje
ofertę, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia oraz możliwość korzystania z
dostępu do portalu ECL.

Firma Danfoss będzie przechowywać tekst umowy wraz z danymi dotyczącymi zamówienia
złożonego przez Klienta. Jeśli Klient chce zachować kopię drukowaną tego dokumentu,
istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia zamówienia.

Klient może pobrać z Internetu aplikacje do obsługi portalu ECL na telefon typu
smartphone dostępne dla różnych systemów operacyjnych. Może to wiązać się z dodatkowymi
opłatami, zarówno za aplikacje na telefon typu smartphone, jak i za połączenie
transmisji danych.

4. Zakres

Portal ECL umożliwia Klientowi logowanie się przy użyciu własnego komputera lub
aplikacji na telefon typu smartphone na stronie głównej („Strona internetowa”)
usług ECL Portal pod adresem http://ecl.portal.danfoss.com w celu monitorowania
układu ogrzewania, w których zainstalowano regulator ECL Comfort 310, oraz włączania
odpowiednich wstępnie zdefiniowanych ustawień.

5. Połączenie

Portal ECL korzysta z połączenia internetowego w celu monitorowania działania
układów.

Portal ECL jest przeznaczony do użytku osobistego i może być używany wyłącznie
w celach zgodnych z jego przeznaczeniem. Dostęp do portalu nie zezwala na nawiązywanie
jakichkolwiek innych połączeń.

Połączenie z portalem ECL jest możliwe po podłączeniu odpowiedniego regulatora
ECL Comfort 310 do Internetu.

Po podłączeniu regulatora ECL Comfort 310 do Internetu Klient uruchamia odpowiednią
funkcję regulatora ECL Comfort 310 i otrzymuje hasło wymagane do nawiązania połączenia
z portalem ECL i uzyskania do niego dostępu. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie
bezpieczeństwa osobistych danych logowania, aby uniemożliwić korzystanie z nich
osobom nieupoważnionym. Firma Danfoss nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej
za szkody lub straty poniesione przez Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią w
wyniku niewłaściwego zabezpieczenia danych logowania przez Klienta.

6. Użytkowanie i odpowiedzialność prawna

Klient potwierdza, że zarówno on, jak i wszystkie osoby, którym umożliwia on
dostęp do usług ECL Portal, posiadają uprawnienia do dostępu do regulatora ECL
Comfort 310 oraz w szczególności do wykonywania działań określonych w punkcie 4.

Klient ponosi odpowiedzialność względem firmy Danfoss za wszelkie działania podejmowane
bez upoważnienia lub niezgodnie z umową przez Klienta lub jakąkolwiek osobę lub
osoby, którym Klient umożliwił dostęp do portalu ECL.

Klient nie może korzystać z portalu ECL w sposób, który mógłby zaszkodzić firmie
Danfoss lub jakimkolwiek osobom trzecim bądź powodować problemy techniczne lub
inne dotyczące komunikacji bezprzewodowej.

Klient może używać wyłącznie sprzętu wskazanego przez firmę Danfoss i tylko wówczas,
gdy sprzęt jest sprawny. Klient jest zobowiązany natychmiast przerwać korzystanie
ze sprzętu powodującego zakłócenia lub awarie. Dotyczy to także przypadków, gdy
autoryzowany sprzęt określony w punktach 5 i 6 jest wadliwy lub powoduje zakłócenia
lub awarie. Klient korzysta z wadliwego sprzętu lub sprzętu innego niż wskazany
przez firmę Danfoss na własną odpowiedzialność. Firma Danfoss nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za trudności z połączeniem z portalem ECL bądź jakiekolwiek
inne awarie, zakłócenia lub inne szkody czy straty poniesione przez Klienta w
wyniku takich działań.

Korzystanie z portalu ECL w sposób niezgodny z warunkami przedstawionymi w punkcie 6
stanowi poważne naruszenie umowy.

Klient jest zobowiązany zrekompensować firmie Danfoss wszelkie szkody lub straty
spowodowane jakimikolwiek celowym działaniem, zaniedbaniem lub zaniechaniem ze
strony Klienta lub wszelkich osób, za które Klient ponosi odpowiedzialność, niezgodnym
z warunkami określonymi w punkcie 6 lub jakiejkolwiek innej części umowy.

7. Czas obowiązywania umowy

Umowa obejmuje początkowo okres pięciu lat. Klient nie ma prawa zawiesić świadczenia
usług ECL Portal, np. zawieszając jego użytkowanie na określony czas. Firma Danfoss
może przedłużyć okres obowiązywania umowy, kontynuując udostępnianie usług ECL
Portal po upływie pięciu lat, o ile Klient w terminie do 30 dni przed zakończeniem
poczatkowego okresu pięciu lat obowiązywania umowy nie złoży odmiennego oświadczenia.
Nie pociąga to za sobą konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów
przez Klienta. Kontynuowanie korzystania z usług ECL Portal po upływie pięciu
lat przez Klienta oznacza jego zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy.
Firma Danfoss nie jest zobowiązana do przedłużenia okresu obowiązywania umowy
i może rozwiązać umowę o świadczenie usług ECL Portal po upływie pięciu lat lub
w późniejszym czasie oraz wprowadzić nową wersję portalu dostępną za opłatą.
Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy firma Danfoss dezaktywuje dostęp użytkownika
do usług ECL Portal.

8. Zwrot kosztów i płatności

Klient dokonuje jednorazowo zryczałtowanej opłaty na rzecz firmy Danfoss za pierwsze
pięć lat świadczenia usług. W przypadku przedłużenia okresu świadczenia usług
Klient może kontynuować korzystanie z usług ECL Portal bez dodatkowych opłat.

Opłata za świadczenie usług jest płatna z góry i należy ją uiścić bezzwłocznie
po złożeniu zamówienia. Klient może dokonać opłaty przelewem lub kartą kredytową
albo bonem zakupowym wydanym przez firmę Danfoss. Firma Danfoss akceptuje karty
kredytowe MasterCard i VISA. Klient potwierdza, że jest uprawnionym posiadaczem
określonej karty kredytowej i ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność określonych
danych. Po przyjęciu zamówienia firma Danfoss obciąży konto karty kredytowej
kwotą opłaty za świadczenie usług. Klient wyraża zgodę na procedury weryfikacyjne
przeprowadzane przez firmę Danfoss we współpracy z wydawcą karty. Jeśli wydawca
karty odmówi realizacji płatności, firma Danfoss nie może wykonać zamówienia.
W takich przypadkach firma Danfoss bezzwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej
sytuacji za pośrednictwem poczty e‑mail.

W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności firma Danfoss ma prawo naliczać
odsetki ustawowe oraz obciążyć Klienta kosztami upomnień i egzekucji. W przypadku
nieotrzymania przez firmę Danfoss zapłaty mimo wysłanych upomnień i upływu okresu
prolongaty firma Danfoss ma prawo wypowiedzieć Klientowi umowę za dodatkowym
14- dniowym wypowiedzeniem.

9. Konserwacja

Firma Danfoss oferuje wsparcie dotyczące usług ECL Portal w następującym zakresie:
W przypadku pytań dotyczących usług ECL Portal przydatne informacje można znaleźć
w witrynie internetowej (http://ecl.portal.danfoss.com), w dokumentacji online,
w dokumencie Często zadawane pytania (FAQ) oraz w przewodniku dotyczącym wykrywania
i usuwania usterek. Ponadto w przypadku kwestii, które nie zostały wyjaśnione
w witrynie internetowej, Klient może skorzystać z formularza online w celu wysłania
zapytania do konsultanta Danfoss.

Na żądanie firmy Danfoss lub pracownika działającego w imieniu firmy Danfoss
Klient jest zobowiązany zezwolić na monitorowanie podłączonego sprzętu w przypadku,
gdy jest to konieczne do świadczenia usług ECL Portal lub istnieją przesłanki
pozwalające przypuszczać, że rzeczony sprzęt został podłączony niezgodnie z zasadami
określonymi w punkcie 6.

10. Awarie i przerwy w pracy

Klient jest świadomy, że podczas przesyłania danych wystąpić mogą błędy i awarie
oraz że nieprawidłowości i awarie mogą być spowodowane działaniem systemów przetwarzania
lub transmisji danych należących do Klientów, firmy Danfoss lub osób trzecich.
Firma Danfoss usunie usterki i przerwy w działaniu usług ECL Portal w rozsądnym
terminie po zgłoszeniu ich przez Klienta. Firma Danfoss nie jest zobowiązana
do usuwania przerw w działaniu spowodowanych czynnikami, nad którymi firma nie
ma kontroli.

Firma Danfoss ma prawo do przerwania lub ograniczenia dostępu do usług ECL Portal
w zakresie niezbędnym z przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych lub w związku
z pracami konserwacyjnymi. Dotyczy to także dostępu do strony internetowej (http://ecl.portal.danfoss.com).

W przypadku usterek lub przerw w działaniu usług ECL Portal powstałych z winy
firmy Danfoss Klient otrzyma rabat na opłatę za świadczenie usług ECL Portal
w wysokości odpowiedniej do zaistniałej usterki lub przerwy w działaniu. Rabat
zostanie naliczony od daty i godziny zgłoszenia problemu firmie Danfoss przez
Klienta. Kwota rabatu zostanie wypłacona Klientowi.

Klient nie otrzyma żadnych zniżek z tytułu usterek lub przerw w działaniu spowodowanych
przez Klienta lub czynniki, za które Klient ponosi odpowiedzialność, np. w przypadku
korzystania ze sprzętu innego niż wymagany przez firmę Danfoss lub użytkowania
sprzętu, który jest ewidentnie niesprawny lub wykazuje oznaki ingerencji.

W przypadku zgłoszenia przez Klienta usterki spowodowanej przez Klienta lub czynniki,
za które jest on odpowiedzialny, Klient jest zobowiązany zwrócić firmie Danfoss
koszty wykrycia i usunięcia usterki w uzasadnionej wysokości.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Oprócz szkód określonych w punkcie 10 w przypadku zwykłego zaniedbania firma
Danfoss ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie straty i szkody, z
wyjątkiem sytuacji, gdy a) szkoda obejmuje zgon, obrażenia ciała lub uszczerbek
na zdrowiu, b) firma Danfoss naruszyła jedną z wyraźnych gwarancji, c) występuje
odpowiedzialność ustawowa, co dotyczy w szczególności przypadków podlegających
Ustawie o odpowiedzialności za produkt (Product Liability Act), lub d) firma
Danfoss naruszyła podstawowe zobowiązanie umowne; przy czym podstawowe zobowiązania
umowne to zobowiązania, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy i których wykonania Klient może zwykle oczekiwać.

Odpowiedzialność firmy Danfoss jest ograniczona do strat i szkód zazwyczaj wynikających
z tego typu umów, których wystąpienie firma Danfoss mogła przewidzieć na podstawie
okoliczności i faktów, do których miała dostęp w momencie zawierania umowy. Ograniczenie
nie dotyczy przypadków a) rażącego zaniedbania lub umyślności, b) zgonów, obrażeń
ciała lub uszczerbku na zdrowiu, c) naruszenia przez firmę Danfoss jednej z wyraźnych
gwarancji, d) występowania odpowiedzialności ustawowej, co dotyczy w szczególności
przypadków podlegających Ustawie o odpowiedzialności za produkt.

Firma Danfoss nie ponosi konsekwencji prawnych niewykonania zobowiązań umownych
oraz jest zwolniona z odpowiedzialności za ewentualne szkody, jeśli niewykonanie
zostało spowodowane okolicznościami, które pozostają poza jej kontrolą i których
nie jest w stanie naprawić, jeśli okoliczności te uniemożliwiają, znacząco utrudniają
lub opóźniają wykonanie jej zobowiązań. Do takich okoliczności można zaliczyć
wycofanie przez Klienta zgody na gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych danych,
działania lub zaniechanie działań ze strony władz lub innej strony trzeciej,
za które firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności, nowe lub zmienione przepisy
prawa, strajki, blokady, pożar, wojnę lub powstanie, przerwy w dostawie prądu,
powodzie lub wypadki.

12. Blokowanie i wcześniejsze wypowiedzenie umowy

Firma Danfoss ma prawo bezzwłocznie i do odwołania zablokować lub ograniczyć
dostęp Klienta do usług ECL Portal:
 • w przypadku naruszenia przez Klienta warunków użytkowania określonych w punkcie 6
  lub wykorzystywania usług ECL Portal do niewłaściwych celów;
 • w przypadku uniemożliwienia firmie Danfoss lub jej przedstawicielowi monitorowania
  sprzętu zgodnie z zapisem w punkcie 9;
 • w przypadku nieuregulowania przez Klienta zaległego zobowiązania w ciągu
  15 dni od otrzymania upomnienia.

Klient nie otrzyma żadnej zniżki ani zwrotu kosztów z tytułu okresów zablokowanego
lub ograniczonego dostępu wynikających z jednego z powyższych naruszeń. W przypadku
ustania przyczyny zablokowania lub ograniczenia firma Danfoss jest zobowiązana
przywrócić pełny dostęp do usług ECL Portal natychmiast po zaprzestaniu naruszania
umowy przez Klienta. W takich sytuacjach firma Danfoss ma prawo obciążyć Klienta
opłatą za dodatkową pracę według aktualnego cennika za każdą tego typu aktywację
i dezaktywację usług ECL Portal.

Firma Danfoss ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę o świadczenie usług ECL Portal
bez uprzedniego powiadomienia:
 • w przypadku naruszenia przez Klienta warunków użytkowania określonych w punkcie 6
  lub wykorzystywania usług ECL Portal do niewłaściwych celów;
 • w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta jakichkolwiek innych istotnych
  wymogów niniejszej umowy;
 • w przypadku zwłoki w uiszczeniu przez Klienta znacznej części opłaty za świadczenie
  usług wynoszącej ponad 30 dni;

oraz w przypadku, gdy wezwany do rozwiązania tego problemu nie dokona tego w
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

13. Zmiany

Niniejsze warunki ogólne obowiązują do odwołania. Firma Danfoss ma prawo w sposób
uzasadniony wprowadzać zmiany niniejszych warunków lub warunków korzystania z
usług ECL Portal bądź ich zakresu, w szczególności w celu modyfikacji lub zmiany
poszczególnych funkcji w przypadkach, gdy jest to konieczne dla poprawienia działania
usług lub dostosowania się do ograniczeń prawnych, finansowych lub innych. Klienci
muszą zostać poinformowani o takich zmianach co najmniej trzy (3) miesiące przed
ich wprowadzeniem za pośrednictwem listu, faksu lub wiadomości e‑mail wysłanej
na ostatni znany adres Klienta. W przypadku ogłoszenia w okresie obowiązywania
umowy jakichkolwiek zmian, które byłyby niekorzystne dla Klienta, oraz odmowy
zaakceptowania ogłoszonych zmian warunków umownych przez Klienta ma on prawo
do rozwiązania umowy o świadczenie usług ECL Portal w dniu wprowadzenia zmiany,
pod warunkiem powiadomienia firmy Danfoss o tym zamiarze przed datą wprowadzenia
danej zmiany.

Jeśli po wprowadzeniu zmian Klient kontynuuje korzystanie z usług ECL Portal,
uznaje się, że wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane. Informując Klienta
o planowanych zmianach firma Danfoss przypomni także, że dalsze korzystanie z
usług ECL Portal po wprowadzeniu zmian będzie oznaczać zgodę na te zmiany.

Za zgodą firmy Danfoss Klient może dokonać przeniesienia umowy. Firma Danfoss
jest zobowiązana do udzielenia tej zgody, jeśli odchodzący klient wypełnił wszystkie
swoje zobowiązania umowne, a nowy klient uzyskał akceptację firmy Danfoss. Odmowa
akceptacji może nastąpić wyłącznie z uzasadnionych przyczyn. Zarówno przeniesienie,
jak i zgoda na jego dokonanie muszą zostać sporządzone na piśmie.

Firma Danfoss ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień i zobowiązań umownych
na osobę trzecią. W przypadku skorzystania przez firmę Danfoss z tego prawa Klient
ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Umowa może zostać
wypowiedziana jedynie w ciągu miesiąca od daty poinformowania Klienta o przeniesieniu
przez firmę Danfoss praw lub zobowiązań wynikających z umowy.

15. Obowiązujące przepisy prawa i spory


Powrót


Trwa ładowanie...